ف‍ره‍ن‍گ‌ واژگ‍ان‌، اص‍طلاح‍ات‌ و ک‍ن‍ای‍ات‌ ژوان‌ (ف‍ارس‍ی‌ – ک‍ردی‌)

Image default
کافه کتاب

پدیدآور : ب‍ه‍زاد خ‍وش‍ح‍ال‍ی‌

شماره راهنما : ‭PIR‬/‭۳۲۵۶‬/‭آ۲۳،۹‌خ‬
رده دیویی : ‭۴ا‍ف۹‬‭ک‌/۳‬‭‌خ۸۵۸‌ف‬
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
ناشر : پ‍ان‍ی‍ذ
محل نشر : ت‍ه‍ران‌
صفحه شمار : ۵۴۷ص‌
موضوع ها : ف‍ارس‍ی‌ — واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا — ک‍ردی‌/ک‍ردی‌ — اص‍طلاح‍ه‍ای‌ ع‍وام‍ان‍ه‌

 

 

 


فایل کتاب


برای دانلود کتاب کلیک کنید

Related posts

سپاه پاسداران انقلاب و كردستان

بهزاد خوشحالی

خودکولونیالیسم (بردگی اختیاری)

بهزاد خوشحالی

دکتر عبدالرحمان قاسملو و کردستان

بهزاد خوشحالی

ژینوسا‌ید ملت‌ کرد

بهزاد خوشحالی

زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍رد و ت‍اری‍خ‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌

بهزاد خوشحالی

کتاب گفتاورد – گزیده مقالات

بهزاد خوشحالی

انفالیسم (تروریسم دولتی – تروریسم مقدس)

بهزاد خوشحالی

بزاڤی نەتەوەیی کورد لە ڕوانگەی سیاسییەوە

بهزاد خوشحالی

احزاب و كردستان

بهزاد خوشحالی