قاضی سياه

فارسی گزینه گویی

قاضي “سياه”، “سرخ” مي نوشت
“سرخ” محاکمه مي کرد
“سياه” و “سرخ” مي نگاشت
“قاضي سياه” تنها يک “سفيد”ي داشت
“ضدّ آزادي” تنها يک سپيدي داشت
“سفيد”ي سُربي که بر سينه ي “آزادي” مي کاشت
سفيدي سُربي که بر سينه ي “آزادي” مي کاشت
(ب.خ)

Related posts

“ما” نیازمند شجاعت جدیدی هستیم

بهزاد خوشحالی

نوروز

بهزاد خوشحالی

آينده‌ی خاورميانه، دمكراسی منطقه‌ای و كردستان

بهزاد خوشحالی

نادانم اگر به يافتن دانايي برخيزم

بهزاد خوشحالی

مقاومت در برابر “حقیقت”

بهزاد خوشحالی

بررسی اتحاد مجدد، یک نگاه روانشناختی

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(3)

بهزاد خوشحالی

بَرایِ کَسی که هَرگِز اَهلی نَشُد.

بهزاد خوشحالی

“فروپاشی ارزش های ایدئولوژیک” در جمهوری اسلامی، پیش از فروپاشی نظام آغاز شده است

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید