قاضی محمد و جمهوری در آینه اسناد

Image default
کافه کتاب

سرشناسه: خوشحالی‌، بهزادقازی محمد و جمهوری در آینه اسناد - بهزاد خوشحالی

مشخصات نشر: [بی‌جا: بی‌نا]‏‫، ۱۳۸۰.‬

مشخصات ظاهری: ‏‫IX‭‬، ‬[۳۲۷] ص.‬: نمونه، نقشه.

یادداشت: کتابنامه: ص. [۳۲۷].

موضوع: قاضی‌، محمد،‏‫۱۲۷۹ – ۱۳۲۶.‏– اسناد و مدارک

موضوع: ‏‫حزب دموکرات کردستان (ایران)‬

موضوع: جمهوری مهاباد، ۱۳۲۵

موضوع: کردستان — تاریخ — ‏‫۱۳۲۰ -‏ ۱۳۲۶‏‬– اسناد و مدارک

رده بندی کنگره: ‏‫‬‭DSR۱۵۱۲‏‫‬‭/خ۹ق۲ ۱۳۸۰

رده بندی دیویی: ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۲۴۰۷۲۷

شماره کتابشناسی ملی: ‎۱‎۹‎۱‎۷‎۹‎۰‎۲

 

قاضی محمد و جمهوری در آینه ی اسناد

جهان پیر ما، قهرمانی ها، از خودگذشتگی ها، دلاوری ها و صحنه های خونین بسیار به خود دیده است. تاریخ زندگی آدمی از آغاز تا به امروز، پر است از این پیشامدها و سرگذشت ها. بسیاری از مردان بزرگ در راه آرمان مقدس خویش، جان بر کف نهاده سرانجام در کمال سربلندی به سهادت رسیده اند. در بسیاری موارد، تاریخ به شرح زندگی این بزرگان از سر واقعیت پرداخته است اما هستند قهرمانانی که در تارهای کتمان حقایق فراموش شده، سخن گفتن از آنها و پرده از واقعیتشان برداشتن، گناهی بس بزرگ محسوب می شود.

بیگمان “قاضی محمد” یکی از این بزرگان است که با قربانی شدن در مسلخ تهمت و افترا و دروغ و خیانت، در تاریخ این سرزمین به فراموشی سپرده شد….

کتاب حاضر مجموعه اسناد، مکاتبات، گزارش ها و مطالبی است که گوشه هایی از تاریخ ایران در سال های واپسین جنگ دوم جهانی را نشان می دهند…..

 


فایل کتاب


فایل کتاب به زودی در این قسمت گذاشته می‌شود

Related posts

کتاب کوردها ایرانی نیستند

قارنا و انقلاب

بهزاد خوشحالی

ق‍ی‍ام‌ س‍ال‌ ۱۸۸۰ ک‍ردس‍ت‍ان‌ در اس‍ن‍اد م‍ح‍رم‍ان‍ه‌ ب‍ری‍ت‍ان‍ی‍ا

بهزاد خوشحالی

کوردیزم

بهزاد خوشحالی

زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍رد و ت‍اری‍خ‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌

بهزاد خوشحالی

روحانيون و كردستان

بهزاد خوشحالی

کردهای مقیم مرکز و انقلاب

بهزاد خوشحالی

آيت ا… خمينی و كردستان

بهزاد خوشحالی

حزب دمكرات كردستان و انقلاب

بهزاد خوشحالی