له قونداغی تفه نگ

شێعر

له قونداغی تفه نگ
ته نبوره ی ساز ده کرد
گورگه کان
له کولانه ی درنده بیری
ورته لوور ورته لوور
قینیان ئه چاند
***
ته نبوره هاته ده نگ
له ره شبه له کی کورد
زه وی درزی برد
ئاهه نگی ده ف و
نه زمی هه لپه رکی
ره نگاوره نگ
ئه وینی ده نه خشاند
دره وشه دروشی پووله که ی ناوچاو
له نجه ی گه ریانی کراس زه ردی!
تو بلیی هه تاو
فرمیسک فرمیسک به سه ر ده شتا رژابیت؟!
***
دره نگان
چرکه ساتیک تا نیوه شه و
چاوی گورگه کان
تیشکی ئه هاویشت
هه تاویان خواردبوو
کورده
له چیوی ته نبوره که ی
قونداغی ساز ده کرد
قونداغی ساز ده کرد
شیعر:عمید صادقی نسب/ له فارسییه وه: بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید