ماشین مرگ ملت کرد

دیدگاه فارسی یادداشت

این سیستم از صفویه و قاجاریه و پهلوی و جمهوری اسلامی و هر آنچه پیش از آن بوده است و از پس آن نیز خواهد رسید، همچنان ماشین مرگ ملت کرد را دست به دست ونسل به نسل گردانده است(و می گرداند)
تحریکات، اقدامات بر علیه امنیت و انتظام، اعمال جنایت آمیز، قتل، غارت، تجزیه ی قسمتی از ایران، پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان، پرچمی به عنوان پرچم کردستان، مقاصد شوم و ننگین، عده ای اشخاص خائن، دعوت به اطاعت، افکار ناپسند، افکار پلید، نقشه ی خائنانه، عناصر خائن، گرفتار سرپنجه ی عدالت، دستگیر، محاکمه، حکم اعدام، تجدید نظر و سرانجام اعدام
از آن زمان(و بسیار پیش تر از آن) تا به امروز حتی ادبیات سلطه، اندک تغییری نکرده است و این دسته واژگان همچنان تکرار می شوند
تکرار و تکرار و تکرار….
و ملتی همچنان تحت سلطه و قربانی….
ادبیاتی که از قدیم تاکنون تغییر نکرده است و همچنان تغییر نخواهد کرد مگر….
ستاد نیروی کردستان
رکن دوم/ شماره19125
رضاییه/ مورخه 10/1/26ساعت8
اعلامیه
از اواخر سال20 محمد قاضی، ابوالقاسم صدر قاضی، محمد حسین سیف قاضی در مهاباددست به یک سلسله تحریکات و اقداماتی بر علیه امنیت و انتظام منطقه زده تدریجا اعمال جنایت آمیز خود را بسط و توسعه داده که منجر به وقایع تاسف انگیز زیادی منجمله حمله به شهربانی، قتل پنج نفر پاسبان، غارت شهربانی و از بین بردن اسناد و مدارک جنایات خود، قتل محمودیان تاجر مهابادی و قاضی زاده رییس آمار که همه قربانی مطامع و جاه طلبی آنها گردیده همچنین غارت دهات و سایر وقایع در آن خطه گردید.
محمد قاضی به همدستی برادر خود صدر قاضی(که ظاهرا نماینده ی مهاباد ولی در معنی عامل وطراح اصلی نقشه های پلید تجزیه ی قسمتی از ایران بود) و سیف قاضی برای اجرای مقاصد شوم وننگین خود کلیه ی روسای ادارات را از مهاباد بیرون کرده از 24 آذر 24 پرچم سه رنگ شیر و خورشید ایران را از فراز عمارات دولتی پایین کشیده و پرچمی به عنوان پرچم کردستان برافراشته روز دوم بهمن ماه 24 محمد قاضی خود را رییس جمهور کردستان آزاد معرفی و عده ای از اشخاص خائن و بدسابقه را که از همکاران او بودند به منظور عملی کردن مقاصد شخصی تعیین و برای مقابله با نیروهای دولتی دستجات و قوای مسلحی از مهابادی و بارزانی تشکیل(و) مقادیر معتنابهی اسلحه و مهمات در بین اهالی و عشایر تقسیم گردیده و آنها را به سمت سقز و سردشت اعزام، حوادث خونینی را فراهم نموده اند. با آنکه نیروی کردستان چند بار آنها را به اطاعت دعوت نموده نتیجه حاصل نشد همچنین در تهران اولیای معظم دولت سعی کردند آنان را از این افکار ناپسند باردارند موثر واقع نگردید همان خط مشی را ادامه دادند. در اواسط آذر25 موقع عزیمت نیروی کردستان به آذربایجان این اشخاص در مجالس و مساجد، اهالی و عشایر را به مقاومت در برابر نیروها تحریک و تحریض کرده دستور کتبی برای حمله به ستون های نظامی صادر کردند لیکن خوشبختانه عشایر به افکار پلید آنها پی برده ترتیب اثر ندادند و ستون های نظامی با سرعت به پیشروی خود ادامه و کلیه ی نقشه های خائنانه ی آنها بی اثر ماند بالنتیجه این عناصر خائن دستگیر و گرفتار سرپنجه ی عدالت گردیده پرونده ی این اشخاص به دادگاه نظامی زمان جنگ مراجعه هر سه نفر محکوم به اعدام شدند دادگاه تجدید نظر نیز رای را به ابرام و به تصویب بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده ساعت6روز دهم فروردین در مهاباد به موقع اجرا گذارده شد
فرمانده ی لشکر4ونیروی کردستان/سرلشگر همایونی
و به راستی چه باید کرد؟

Related posts

آيا مردم کردستان، منتظر پيام مشترک احزاب براي نمايش “قدرت نرم” خود هستند؟(3)

بهزاد خوشحالی

درضرورت “نمادسازی” از فعال حقوق بشر کرد در اروپا و آمریکا

بهزاد خوشحالی

در ساعت صفر

بهزاد خوشحالی

نگوییم “راه” ما “بیراهه” است، شاید ما، “بیراهه”ی این “راه” باشیم

بهزاد خوشحالی

برای آنها که “اعتصاب” و “زندان” را دستمایه ی آزادی ساخته اند

بهزاد خوشحالی

کولبر، پولبر، مناطق آزاد تجاری و کولونیالیسم رفاه (Wlfare Colonialism)

بهزاد خوشحالی

لورها و کوردها، دو روی یک سکه

دفاع مشروع یا تروریسم؟ شناخت شناسی اقدامات مسلحانه ی “پژاک” و “احزاب سیاسی کردستان” در چهارچوب نظریه ی دفاع مشروع

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(2)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید