ما “حبيب” را اعدام کرديم، من و تو و ما

فارسی گزینه گویی

جمهوري اسلامي، حبيب الله گلپري پور را اعدام نکرد. حبيب را ما با بافتن طناب ندانم کاري ها و بي تدبيري هاي خود، به دار آويختيم….
و همچنان در کار بافتن طناب هاي ديگر براي فرزندان ملت خود هستيم….

Related posts

درباره‌ی جبهه‌ی کردستانی و جریانهای مخالف یا مقاوم در برابر تشکیل جبهه

بهزاد خوشحالی

و تو تند و تند بزرگ می‌شوی

بهزاد خوشحالی

احزاب مدرن و ويژگی‌های آن

بهزاد خوشحالی

سیاست‌های خیابانی

بهزاد خوشحالی

کردها همچنان در کانون تصمیم سازی و تصمیم گیری خاورمیانه

بهزاد خوشحالی

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

جماعتی نشسته بودند و …

بهزاد خوشحالی

تازگی‌ها بخشنامه زده‌اند:

بهزاد خوشحالی

اگر “ماکياولی” کورد بود و برای “شاهزاده” کتاب می‌نوشت

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید