“ما” نیازمند شجاعت جدیدی هستیم

دیدگاه فارسی یادداشت

ما امروز نیازمند شجاعت جدیدی هستیم، یک شجاعت برای چون و چرا کردن درباره ی دیدگاه های خودمان، درباره ی برداشت هایی که نسبت به جهان پیرامون داشته ایم، برای بازنگری در رفتارهایی که نسبت به یکدیگر داشته ایم، برای برداشت هایی که در مورد یکدیگر کرده ایم، برای آنکه در مواجهه با حقیقت، نتوانسته ایم آن را تحمل کنیم، برای بازاندیشیدن در خود، بدون شرمساری،
ما برای نگاه به گذشته و رفتن به آینده، نیازمند شجاعت جدیدی هستیم.
ما امروز نیازمند شجاعت جدیدی هستیم تا بتوانیم خود را در کانون یک آزمون سخت اخلاقی قرار دهیم، شجاعت جدیدی که درک های نادرست ما را از جهان، به ما بنمایاند، شجاعت جدیدی که نشان دهد چرا در مهمترین آزمون ها رد شدیم.
ما نیازمند شجاعت جدیدی هستیم تا بیش از همه، بر خود تمرکز کنیم، زنجیرها و چفت و بست های درون خود را پیدا کنیم، تعارض های وجود خود را بشناسیم و به دورباطل های خود پایان دهیم.
ما امروز نیازمند شجاعت جدیدی هستیم تا همان چیزهایی را فدا نکنیم که می خواستیم از آنها دفاع کنیم: انسانیت را و آزادی را…..

Related posts

“حکايت سياست و سرزمين”

بهزاد خوشحالی

ابزارهای لازم برای تشکیل یک “جبهه‌ی متحد کردستانی”

بهزاد خوشحالی

می‌خواهید تجزیه بشود مملکت؟ یا کردستان، آن حرف‌ها را بزنند؟

بهزاد خوشحالی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی (اقدام نرم)

بهزاد خوشحالی

يک استدلال حقوق بين الملل برای توجيه “ضرورت تمام اشکال مقاومت در کردستان”

بهزاد خوشحالی

چه دشوار اين كرد بودن….

بهزاد خوشحالی

“گلوبالیسم جهادی”(Jihadist Globalism)، روان تخریب شده‌ی انسان

بهزاد خوشحالی

سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی یا “نسل کشی فرهنگی” ملیت‌ها

بهزاد خوشحالی

ژوان جان!

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید