“ما” نیازمند شجاعت جدیدی هستیم

ما امروز نیازمند شجاعت جدیدی هستیم، یک شجاعت برای چون و چرا کردن درباره ی دیدگاه های خودمان، درباره ی برداشت هایی که نسبت به جهان پیرامون داشته ایم، برای بازنگری در رفتارهایی که نسبت به یکدیگر داشته ایم، برای برداشت هایی که در مورد یکدیگر کرده ایم، برای آنکه در مواجهه با حقیقت، نتوانسته ایم آن را تحمل کنیم، برای بازاندیشیدن در خود، بدون شرمساری،
ما برای نگاه به گذشته و رفتن به آینده، نیازمند شجاعت جدیدی هستیم.
ما امروز نیازمند شجاعت جدیدی هستیم تا بتوانیم خود را در کانون یک آزمون سخت اخلاقی قرار دهیم، شجاعت جدیدی که درک های نادرست ما را از جهان، به ما بنمایاند، شجاعت جدیدی که نشان دهد چرا در مهمترین آزمون ها رد شدیم.
ما نیازمند شجاعت جدیدی هستیم تا بیش از همه، بر خود تمرکز کنیم، زنجیرها و چفت و بست های درون خود را پیدا کنیم، تعارض های وجود خود را بشناسیم و به دورباطل های خود پایان دهیم.
ما امروز نیازمند شجاعت جدیدی هستیم تا همان چیزهایی را فدا نکنیم که می خواستیم از آنها دفاع کنیم: انسانیت را و آزادی را…..

نخل بانان جمهوری اسلامی، خرمای ختم خویش می چینند

بهزاد خوشحالی

معمای “ترور شخصيت” و “ما”

بهزاد خوشحالی

و “روژههHلات”، چون نگینی بر تارک جهان خواهد درخشید

بهزاد خوشحالی

بازی بزرگ چین در خاورمیانه- بخش دوم

تو در اندیشه‌ی “در راه بودن” هستی

بهزاد خوشحالی

کنگره‌ی ملی، ويژگی‌ها، ضرورت‌ها و اهداف (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

كورديسم، به سوي زيبايي شناختي كردن واقعيتي به نام كوردملت باوري

“حکايت سياست و سرزمين”

بهزاد خوشحالی

رستاخیز یک هویت

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید