“ما” کجا ایستاده ایم؟….

فارسی یادداشت

یک: درست انجام دادن کار درست
دو: نادرست انجام دادن کار درست
سه: درست انجام دادن کار نادرست
چهار: نادرست انجام دادن کار نادرست
“ما” متعلق به کدام گزینه هستیم؟
آیا هدف ها را به درستی شناخته ایم؟
آیا کار درست را، درست، انجام می دهیم؟!
آیا کار درست را، درست، انجام داده ایم؟!
“ما” کجا ایستاده ایم؟….

Related posts

خط سوّم (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

دست تقدیر يا شست تقدیر؟

بهزاد خوشحالی

“هويت” و “هويت کردی” از نگاهی ديگر

بهزاد خوشحالی

انتصاب علی يونسی به عنوان دستيار ويژه و طرح چند موضوع (2)

بهزاد خوشحالی

نگاهی به چالشهای توسعه سياسی در کردستان

بهزاد خوشحالی

مرزهای محدود

بهزاد خوشحالی

روشنفکری و برخی روشنفکران ما

بهزاد خوشحالی

تروریسم یا ضد تروریسم

پێشمەرگەی شار

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید