“ما” کجا ایستاده ایم؟….

فارسی یادداشت

یک: درست انجام دادن کار درست
دو: نادرست انجام دادن کار درست
سه: درست انجام دادن کار نادرست
چهار: نادرست انجام دادن کار نادرست
“ما” متعلق به کدام گزینه هستیم؟
آیا هدف ها را به درستی شناخته ایم؟
آیا کار درست را، درست، انجام می دهیم؟!
آیا کار درست را، درست، انجام داده ایم؟!
“ما” کجا ایستاده ایم؟….

Related posts

چالش‌های ملی و “دوران توازن ناپايدار”

بهزاد خوشحالی

اصول نبرد نامتقارن

بهزاد خوشحالی

سرخ و سياه

بهزاد خوشحالی

سلطه‌گری و جنايت تو

بهزاد خوشحالی

آنچه می کنید و آنچه نمی کنید از دید ملت پنهان نمی ماند

بهزاد خوشحالی

چالش‌های فراروی ايران

بهزاد خوشحالی

روانشناسی خودمانی

جنبش ملت کرد از جنس “عشق و زندگی” است نه “نفرت و مرگ”

بهزاد خوشحالی

خط سوّم (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید