“ما” کجا ایستاده ایم؟….

فارسی یادداشت

یک: درست انجام دادن کار درست
دو: نادرست انجام دادن کار درست
سه: درست انجام دادن کار نادرست
چهار: نادرست انجام دادن کار نادرست
“ما” متعلق به کدام گزینه هستیم؟
آیا هدف ها را به درستی شناخته ایم؟
آیا کار درست را، درست، انجام می دهیم؟!
آیا کار درست را، درست، انجام داده ایم؟!
“ما” کجا ایستاده ایم؟….

Related posts

اکنون همه می‌گويند: “ما ديگر اطاعت نخواهيم کرد”

بهزاد خوشحالی

نقش نهاد نظامی “پیشمرگه”

بهزاد خوشحالی

برای آنها که “اعتصاب” و “زندان” را دستمایه ی آزادی ساخته اند

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی یک بحران(9)

بهزاد خوشحالی

مساله‌ی ملی کورد، جايگاه کوردستان در معادلات کنونی و فرپندارهای آينده – برنامه‌ی روزنه – Tishk TV

بهزاد خوشحالی

سندی که می توان به دادگاه بین المللی جنایتکاران جنگی ارائه نمود

بهزاد خوشحالی

خونسرد باش، زمان صورت همان سمفونی توفنده را به خود گرفته است که….

بهزاد خوشحالی

مذاکره بە لحاظ حقوقی به چند منظور صورت می‌گیرد:

بهزاد خوشحالی

کرد بودن با مسوولیت محدود

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید