محکوم به رنج

فارسی گزینه گویی

محکوم به رنج
از “پرومته” تا “سیزیف”
از “سیزیف” تا “وین”
کمی آن سوتر، “میکونوس”
همین نزدیکی ها، “ایمرالی”….
و نزدیک تر، من…، خود من، …، ما
تفاوت ها اگرچه جزیی اما
حاصل همواره یکی است، …
کدامین واژه
کدامین واژه را
به جای این سه نقطه ها بنشانم؟
برنشانم؟؟؟
مجکوم به رنج؟
نيز؟ باز؟
واقعا نمی دانم و
اکنون در حالی که تنها
تکه ای از آن وفاداری به حقیقت را
در گوشه ی وجودم احساس می کنم
یا به قول آن سپید فرشته ی سیاه بخت:
“پروبال ریخته، خاطرات پرواز، روزی هزاران بار می کُشدم”
این بار وجودم را به جهان خواهم کوبيد
نه از شيشه، از جنس سنگ
بايد حقیقت را دريابد
آگاهانه به ندانستن زدن تمام
پايان
عاشقانه ي خود را امضا مي زنيم
با اثر انگشتی از “هويت” در پای آن
پس آنگاه افروخته مشعل
آزادي حقيقت
حقيقت آزادي را
“آبيدرگاهان”
به نظر نه
به نظاره خواهيم نشست
به نظاره خواهيم نشست….
(ب.خ)
توضيح: سپيدفرشته ي سياه بخت، اشارتي استعاري-تشبيهي است به “فروغ و زندگي فروغ “

Related posts

کنگره‌ی ملی، ويژگی‌ها، ضرورت‌ها و اهداف (بخش سوم و پايانی)

بهزاد خوشحالی

جهانم بی تو يک “الف” کم دارد سرزمينم

بهزاد خوشحالی

احساس خطر نسبت بە وضعیت امنیتی کردستان – گفتگو با صدای آمریکا

بهزاد خوشحالی

کردها، بزرگترین قربانیان مین در جهان – به مناسبت 4 آوريل

بهزاد خوشحالی

چارچوبی پيشنهادی برای اتحاد مجدد احزاب، يکپارچه شدن و گذار به “جبهه‌ی متحد کردستان”

بهزاد خوشحالی

آينده ی خاورميانه، دمكراسی منطقه ای و كردستان (يک مقاله ی مهم)

بهزاد خوشحالی

توهم امر مطلق

بهزاد خوشحالی

“کردستان” و ضرورت گذار “رهبران” به دوران نوین اندیشه و اقدام

بهزاد خوشحالی

ماهی ها چقدر اشتباه می کنند!

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید