مردم، خود، بهترين انتخاب را خواهند يافت

تحلیل دیدگاه فارسی

….اکنون بايد وارد نقطه عطف ديگري شد و آن، سپردن اختيار مشارکت يا عدم مشارکت در انتخابات به خود مردم است چراکه به باور من، جنبش اجتماعي در لايه هاي نهان، اکنون از نيرويي کاملا تاثيرگذار برخوردار است و خود مي تواند تصميم بگيرد که آيا بايد مشارکت کرد يا نه. از اين رو، کاراترين حالت-والبته اثربخش ترين آن-موقعيتي است که احزاب با سپردن اختيار به مردم، تنها به تعريف شرايط، تبيين وضعيت و محاسبه ي تهديدها و فرصت هاي مشارکت يا عدم مشارکت پرداخته و با بهره گيري از دو سازوکار “رسانه” و “آموزش”، اولويت بندي گزينه ها بر اساس يافته هاي دانشي را در اختيار جامعه قرار دهند.
مردم، خود، بهترين انتخاب را خواهند يافت و در هر صورت-چه مشارکت چه تحريم- تعامل دوسويه ي احزاب-جامعه، به مدار بالاتري از درک متقابل، ارتقا خواهد يافت….

چالش انتخابات در ایران و فرصت‌هایی که از دست می‌روند

Related posts

دروغ سیاسی و سیاست دروغ؛ چند اصطلاح روانشناسی برای درک عمیق تر

بهزاد خوشحالی

وقتی کشورها شروع به فروپاشی می کنندو درگیری های مسلحانه آغاز می شوند

“گلوبالیسم جهادی”(Jihadist Globalism)، روان تخریب شده‌ی انسان

بهزاد خوشحالی

‫تفسير خبر، صدای آمریکا، سی و يکم ارديبهشت‬ ١٣٩٠ – بررسی آخرین خبرهای ایران و منطقه

بهزاد خوشحالی

سیاهچالەای بە نام ایران

چە کسانی میخواهند کردستان ناامن باشد؟ – گفت و گو با صدای آمریکا

بهزاد خوشحالی

در خواست برای “تداوم و تشديد تحريم ها” به خاطر “نقض حقوق بشر سيستماتيک در ايران”

بهزاد خوشحالی

چالش‌های ملی و “دوران توازن ناپايدار”

بهزاد خوشحالی

قازی وابوو

دیدگاه خود را بنویسید