مرزهای محدود

فارسی گزینه گویی

مرزهاي محدود کننده را بايد سوزاند
منطق سنجي و خردورزي را شکافت
مصلحت انديشي ها را رهايي بايد
عشق را بايد نشاند
عشق را بايد نشاند
****
آزادي را کسي با “سيستم متريک” فراچنگ نياورده
سياه انديشي
سفيد چشمي
زردخايي و
كژبيني
راهي باقي نگذارده
همه يا هيچ اشرف قوانين است
بی دردی و تمنای تسکین را در نبردگاه زندگی، به گور سپرد بايد
راهي باقي نمانده
خطر ماندن در غنچه، همواره فراتر از شکفتن است
راه ديگري نيست
“سياهي” را ديگر نه با “سپيد”
با “سرخ” بايد شکافت
راهي باقي نمانده دگر
همه يا هيچ اشرف قوانين است
همه يا هيچ اشرف قوانين است….
(ب.خ)

Related posts

مسوولیت حمایت یا “R2P ” چیست؟

بهزاد خوشحالی

امروز سمينار “يک سال پس از توافقنامه ي کومله و دمکرات”

بهزاد خوشحالی

“کردستان” و ضرورت گذار “رهبران” به دوران نوین اندیشه و اقدام

بهزاد خوشحالی

چشيدی؟

بهزاد خوشحالی

وقتی به دروغ می‌گوییم: “نه”

بهزاد خوشحالی

چند نکته درباره‌ی رابطه‌ی رهبران و نقد (انتقاد)

بهزاد خوشحالی

مذاکرات اتحاد مجدد در “دمکرات”(حدکا و حدک) و “کومله” (کومله کردستان ایران و کومله زحمتکشان کردستان) و مصلحتی که نادیده گرفته می‌شود

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی یک بحران(8)

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی، گذار از “تمامیت خواهی استالینیستی” به “تمامیت خواهی نازیستی”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید