مرزهای محدود

فارسی گزینه گویی

مرزهاي محدود کننده را بايد سوزاند
منطق سنجي و خردورزي را شکافت
مصلحت انديشي ها را رهايي بايد
عشق را بايد نشاند
عشق را بايد نشاند
****
آزادي را کسي با “سيستم متريک” فراچنگ نياورده
سياه انديشي
سفيد چشمي
زردخايي و
كژبيني
راهي باقي نگذارده
همه يا هيچ اشرف قوانين است
بی دردی و تمنای تسکین را در نبردگاه زندگی، به گور سپرد بايد
راهي باقي نمانده
خطر ماندن در غنچه، همواره فراتر از شکفتن است
راه ديگري نيست
“سياهي” را ديگر نه با “سپيد”
با “سرخ” بايد شکافت
راهي باقي نمانده دگر
همه يا هيچ اشرف قوانين است
همه يا هيچ اشرف قوانين است….
(ب.خ)

Related posts

طنز سياه نخبه كشی

بهزاد خوشحالی

نگاهی به چالشهای توسعه سياسی در کردستان

بهزاد خوشحالی

“کرد” هستيم اما هنوز “کردستانی” نشده‌ايم

بهزاد خوشحالی

شاخص های رهبری سازمانی در حيات سياسی شهيد فوئاد مصطفی سلطانی

بهزاد خوشحالی

سازه‌های سه گانه‌ی سیاست و احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

فرصت تعارف‌ها و تکلف‌ها گذشته است

بهزاد خوشحالی

‫به بهانهٔ روز جهانی‌ زبان مادری – گفتوگو با بخش فارسی صدای آمریکا

بهزاد خوشحالی

هدف

بهزاد خوشحالی

مذاکرات اتحاد مجدد در “دمکرات”(حدکا و حدک) و “کومله” (کومله کردستان ایران و کومله زحمتکشان کردستان) و مصلحتی که نادیده گرفته می‌شود

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید