ملتی که انسان را به خاطر مرگش دوست دارد

فارسی گزینه گویی

ملتی که انسان را به خاطر مرگش دوست دارد و ملتی که انسان را به خاطر زندگیش دوست دارد.
یکی از تفاوت های “ما” و “از ما بهتران”….

Related posts

آموزه‌ی جمهوری کردستان، ورود به دوران مدرن نهضت رهايی بخش ملی کرد

بهزاد خوشحالی

مقابله با تروریسم

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی شکل گیری بحران (1)

بهزاد خوشحالی

جماعتی نشسته بودند و …

بهزاد خوشحالی

ناسيوناليسم و دمكراسی (بخش دوم و پایانی)

بهزاد خوشحالی

برنامه ی روزنه – شبکه تیشک – اصلاحات و جنبش سبز – ۵ خرداد ۱۳۹۰

بهزاد خوشحالی

“هويت” و “هويت کردی” از نگاهی ديگر

بهزاد خوشحالی

درباره‌ی جبهه‌ی کردستانی و جریانهای مخالف یا مقاوم در برابر تشکیل جبهه

بهزاد خوشحالی

يک استدلال حقوق بين الملل برای توجيه “ضرورت تمام اشکال مقاومت در کردستان”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید