… من هرچه داستان ستارگان و کهکشان ها را برایش می خوانم، او بیشتر به زمین چشم می دوزد.

فارسی گزینه گویی

آخر چرا اندکی به آسمان نگاه نمی کنی؟!…
این گونه اگر پیش برود، چیزی “تغییر” نخواهد کرد، “آزادی” دوردست تر می شود و “ما”، به فردا نخواهیم رسید….
(….)

Related posts

نظم مستقر و مخالفان، یک نگاه شناختیک

بهزاد خوشحالی

بررسی تاثیر حضور مجری کرد زبان بر خروجی خبر (مثال موردی: صدای آمریکا)

بهزاد خوشحالی

ممنوعیت تکلم به زبان مادری، نگاه آسیب شناختی

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم الکترونیک (enationalism)

بهزاد خوشحالی

سلسله مراتب دمکراتیک یا سازمان حلقوی (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

نگوییم “راه” ما “بیراهه” است، شاید ما، “بیراهه”ی این “راه” باشیم

بهزاد خوشحالی

رستاخیز یک هویت

بهزاد خوشحالی

راه….

بهزاد خوشحالی

ویرانه

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید