… من هرچه داستان ستارگان و کهکشان ها را برایش می خوانم، او بیشتر به زمین چشم می دوزد.

September 21, 2015 One Min Read
310 Views
Behzad