می‌خواهید تجزیه بشود مملکت؟ یا کردستان، آن حرف‌ها را بزنند؟

August 3, 2016 2 Mins Read
357 Views
Behzad