ناآگاهی آگاهانه

فارسی یادداشت

اکنون شايد ديگر “سایه” ها نیرومندتر از آن هستند که” واپس رانده” ها را از “ناخودآگاه”، واپس رانند.
ناگزیر، سایه ها را می پذیريم، و پسِ آن “نقاب” ها را هم…
ما که هستيم؟ مورد انکار؟، نقشه ی اثبات؟، بالقوه آگاه؟، بالفعل ناخودآگاه؟،…
تنها شاید این را خوب بدانيم:
اکنون در سایه، پشت نقاب، در عمیق ترین درون مایه ها، متعارف یا نامتعارف، خودسرتر از “خود”، از سایه، از نقاب، در مرکز “ناآگاهی آگاهانه” قرار داريم، در مرکز ناآگاهی آگاهانه قرار گرفته ايم….
(ب.خ)

Related posts

سقوط مارپیچی جمهوری اسلامی

بهزاد خوشحالی

خیسِ سوم …!

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش ششم)

بهزاد خوشحالی

چرا انديشه ايرانی، “حق تعيين سرنوشت” را تحمل نمی‌کند

بهزاد خوشحالی

مقابله با تروریسم

بهزاد خوشحالی

معمار “راديو دەنگی کوردستانی ئێران” هم رفت

بهزاد خوشحالی

روزی که همه چیز، درست، سرجای خودش قرار داشت

بهزاد خوشحالی

برای همه‌ی کارگران جهان و برای “صديق فايقی”

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم جعل -بنیاد ایرانی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید