تکنیک‌های اقدام غیر خشونت آمیز (نافرمانی مدنی) – بخش سوم و پایانی

روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
شیوه های عدم همکاری سیاسی
گزینه های نوع اطاعت شهروندان
ابراز عدم تمایل(بی میلی)و پذیرش با تاخیر
نافرمانی در زمان نبودن نظارت مستقیم
نافرمانی همگانی
نافرمانی پنهان(غیر آشکار)
خودداری از شرکت در جلسات با هدف انشقاق
تحصن
عدم همکاری به هنگام خدمت اجباری
عدم همکاری به هنگام خدمت تحت فشار
عدم همکاری به هنگام تبعید
مخفی شدن، فرار کردن و استفاده از هویت های جعلی
نافرمانی مدنی در برابر قوانین”غیر مشروع”
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
شیوه های عدم همکاری سیاسی
اقدام از سوی کارکنان دولت
خودداری از کمک به تحقق هدف های حکومتی
مسدود کردن خطوط فرمان دهی
مسدود کردن خطوط انتقال اطلاعات
به تعویق انداختن و ایجاد مانع در کارها
عدم همکاری اداری و اجرایی عمومی
عدم همکاری قضایی
عدم کارایی آگاهانه
عدم همکاری با عناصر و کارگزاران اجرایی
تمرد، سرپیچی و شورش
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
شیوه های عدم همکاری سیاسی
اقدام در سطح داخلی
طفره رفتن و تاخیرهای شبه قانونی
عدم همکاری با واحدهای متشکل دولتی
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
شیوه های عدم همکاری سیاسی
اقدام در سطح بین المللی
انجام تغییرات در کادر دیپلماتیک
انجام تغییر در نمایندگی های سیاسی و اقتصادی
تاخیر انداختن و لغو رخدادهای دیپلماتیک
خودداری از شناسایی دیپلماتیک کشورها و نهادها
قطع روابط دیپلماتیک
لغو عضویت در سازمان های بین المللی
خودداری از عضویت در نهادهای بین المللی
اخراج از سازمان های بین المللی
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های تهاجم غیر خشونت آمیز
تهاجم روانی
سخن گفتن و ابراز نظر بی پرده و صریح در برابر دیگران
روزه ی فشار اخلاقی(روزه ی سیاسی)
اعتصاب غذا
روزه ی مقاومت منفی
محکمه ی نمایشی
تحمل مصیبت آزاد مانند: خود را به زنجیر کشیدن، چسپ بر دهان زدن، دوختن دهان و….
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های تهاجم غیر خشونت آمیز
تهاجم فیزیکی
تحصن نشسته(بست نشستن)
تحصن ایستاده
اعتراض سواره(سوار بر اتومبیل، دوچرخه، اسب و….)
هجوم آوردن به سوی افراد و شخصیت ها
خرد کردن اعصاب با روش های گوناگون
اجرای دعا و نیایش برای تحقق اهداف
حملات غیر خشونت آمیز
پرتاب های غیر خشونت آمیز(تخم مرغ و گوجه فرنگی و….)
تهاجم و پیش روی فیزیکی غیر خشونت آمیز
تولید صداهای غیر خشونت آمیز(سوت زدن، هو کردن و….)
کارشکنی در جلسات رسمی
اختلال در جلسات رسمی
از رسمیت انداختن جلسات
اشغال غیر خشونت آمیز مکان های دولتی
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های تهاجم غیر خشونت آمیز
تهاجم اجتماعی
ایجاد الگوهای جدید اجتماعی
استفاده ی بیش از حد ظرفیت مجاز از ابزار و امکانات
استفاده از روش سکوت و بی اعتنایی(نسبت به وقایع)
صحبت و اظهار نظر فعال در مورد مسایل سیاسی و اجتماعی
نمایش های چریکی
ایجاد نهادهای اجتماعی جایگزین
ایجاد سیستم های ارتباطی جایگزین
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های تهاجم غیر خشونت آمیز
تهاجم اقتصادی
اعتصاب تمدیدی از نظر مدت
اعتصاب نشسته در محل کار
تصرف غیر خشونت آمیز یک زمین
ایجاد راه بندان در خیابان ها و جاده ها
جعل و تقلّب با انگیزه های سیاسی
جلوگیری از معاملات اقتصادی
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های تهاجم غیر خشونت آمیز
تهاجم اقتصادی
محدود کردن معاملات اقتصادی
تصرف دارایی ها
فروختن کالا به بهای کمتر یا بیشتر با هدف خاص
حمایت گزینشی از یک کالا یا خدمت
انتخاب وسایل نقلیه ی جایگزین(به جای وسایل دولتی)
انتخاب نهادهای اقتصادی جایگزین
روش های اقدام غیر خشونت آمیز(اقدام مدنی)
روش های تهاجم غیر خشونت آمیز
تهاجم سیاسی
ترتیب استفاده ی بیش از توان و ظرفیت سازمان ها
افشای هویت ماموران سازمان های اطلاعاتی
افشای ماموریت های پنهان سازمان های امنیتی
تلاش برای زندانی شدن به وسیله ی حکومت
نافرمانی مدنی در برابر قوانین خنثی
انجام یک اقدام بدون همکار و همدست
ایجاد حاکمیت دوگانه و دولت موازی
منبع: از دیکتاتوری به سوی دمکراسی/جین شارپ

“مقاومت کردن” در برابر “فهمیدن”

بهزاد خوشحالی

کردیسم، به سوی زیبایی شناختی کردن واقعیتی به نام ملت کرد (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

جبهه ي اقدام مدني كردستان (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

خیانت به عنوان یک تهدید قدرتمند در میان ما باقی خواهد ماند

چارچوبی برای تشکیل” جبهه ی متحد کردستان”

بهزاد خوشحالی

اعتصاب

بهزاد خوشحالی

خوێندنەوەیەکی میتۆلۆژیک بۆ برایەتی گەلان

“کرد ستيزی رسانه‌ای” و “وظيفه‌گرايی کنشگر”

بهزاد خوشحالی

نامه ای به رزم آور، برادر بزرگوارم کاک رضا کعبی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید