نظریه‌های ناسیونالیسم

Image default
کافه کتاب

ترجمه: اریک زولو-مارگارت مری نیکولاسنظریه‌های ناسیونالیسم - بهزاد خوشحالی

ترجمه‌ی: بهزاد خوشحالی

سال نشر: ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۱۳۵ص رقعی

 

 

 

 

 

مجموعه حاضر، ترجمه‌ي كتاب Nationalism of exercise The است كه توسط گروه Nationalism Projection آماده شده است.
ناسيوناليسم، به مثابه يك «عبارت»، عناصري چون «آگاهي ملي»، «هويت ملي» و «وفاداري ملي» را در بر مي‌گيرد. اين مجموعه با بررسي ويژگي‌هاي سياسي و اجتماعي ناسيوناليسم، به مقوله‌ي «ناسيوناليسم به مثابه يك ايدئولوژي» پرداخته و موضوعيت تئوريك آن را در قالب «ناسيوناليسم مدني» و «ناسيوناليسم قومي» به بررسي مي‌گذارد.
ناسيوناليسم(ملت‌ باوري)، اثبات هويت ملي در قالب «دولت- ملت» است كه به عنوان يك نظريه، ابتدائاً در اروپا طرح و تئوريزه شد.
ملت باوري به عنوان يك ايدئولوژي، «سيمايي سياسي» است كه بيانگر رخساره‌ي طبيعي رابطه‌ي يك شخص با مجموعه‌ي خود است. «ايسم» (ism) در ناسيوناليسم يك «عمل» (Practice)، جرياني از توسعه، يك كنش، يك ساز و كار تطبيقي و جبراني و ايفاي نقش بازيگري از سوي «توده‌ها» و «نخبگان» در پروسه‌ي «ملت باوري» است.
ناسيوناليسم به عنوان يك «اصطلاح مدرن»، «خود شناسا»ي اجتماعي از انسانهاست كه خود را به عنوان يك هويت متمايز در قالب يك واحد سياسي، يك مكان جغرافيايي و يك فرهنگ متمايز تعريف مي‌كنند. اين به معناي«وجود تجانس» در يك واحد سياسي و فرهنگي در «كميت ويژه‌اي» از همساني است كه شرط لازم براي ايجاد يك «دولت- ملت» به شمار مي‌آيد.
پژوهش حاضر به بررسي تمايز دوفرماسيون از ناسيوناليسم مي‌پردازد. ناسيوناليسم مدني و ناسيوناليسم قومي.
آن در مورد ناسيوناليسم مدني و ناسيوناليسم قومي در تئوري و عمل به بررسي پرداخته و سير تكوين «ناسيوناليسم» را در قالب دولت- ملت بررسي خواهد نمود…..

 


فایل کتاب


برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید.

Related posts

کردستان و کرد در اسناد محرمانه‌ی بریتانیا

بهزاد خوشحالی

خودکولونیالیسم (بردگی اختیاری)

بهزاد خوشحالی

ف‍ره‍ن‍گ‌ واژگ‍ان‌، اص‍طلاح‍ات‌ و ک‍ن‍ای‍ات‌ ژوان‌ (ف‍ارس‍ی‌ – ک‍ردی‌)

بهزاد خوشحالی

اندیشه‌های اقتصادی سده‌ی بیستم

بهزاد خوشحالی

کردستان و کرد در اسناد محرمانه بریتانیا – جلد دوم

بهزاد خوشحالی

کردستان و کرد علل ایجاد بحران

بهزاد خوشحالی

اتحاديه‌ی ميهنی، حزب دمكرات كردستان عراق و انقلاب

بهزاد خوشحالی

کوردیسم – تئوری و مفاهیم

بهزاد خوشحالی

ارتش و كردستان

بهزاد خوشحالی