نظم در بی نظمی (The construction of chaos)

تحلیل دیدگاه فارسی

….جاذبه های غریب، یکی از چهار ویژگی” نظریه ی آشوب” است
جاذبه های غريب، يافتن نظم در بی نظمی را ياد آور می شوند. نمونه هایی از جاذبه های غریب کدام ها هستند؟
-تغييرات شديد
-رفتارهای نا منظم
-دگرگونی های غير قابل پيش بينی
-حركت های بحرانی
مواردی که گفته شد سرانجام به الگويی ختم می شوند كه باید آن را یافت، تا بدان وسيله بتوان به نوعی پیش بینی دست یافت.
جاذبه های غريب باید به نوعی مورد بررسی قرار بگیرند تا بتوان به الگوهايی دست يافت كه:
نخست: بی نظمی ها رانظم ببخشند
و دوم: آشوبها را در قالبی منظم تبيين كنند
چگونه باید اندیشید؟
-داشتن نگرش سیستمی
-افق های بلند را مد نظر داشتن
-به محدوده های گستره انديشيدن
با دارا بودن این ویژگی ها می توان الگوهایی را در پديده های به ظاهر نامنظم پيدا كنند كه خبر از نظمی نهایی می دهند .
رفتن به آينده نيازمند يافتن جاذبه های غريبی است كه اين نظم نهایی را آشكار سازد. بدون آگاهی از اين نظم به هيچگونه تبيين و پيش بينی درستی از وقايع پيچيده ي امروز نمی توان دست يافت.
آشوبناك بودن رفتارها و حركات پديده های مختلف درانسان و سازمان و جهان، همه خبر از نظمی نهایی مي دهند.
آشوبناك بودن، تصادفی بودن نيست. “آَشوبناک بودن، نظمی در درون بی نظمی و قاعده ای در درون بی قاعدگي ها است”. يافتن اين نظم از بطن بی نظمی های پیش آمده و رویدادهایی که هر لحظه، جهان را تکان می دهند یکی از مهم ترین مسوولیت ها می تواند باشد…
نکته ی1: مهمترین ویژگی های نظریه ی آشوب عبارتند از: خودمانایی، اثر پروانه ای، سازگاری پویا و جاذبه های غریب
نکته ی2: آشوب، به معنای درهم ریختگی نیست
برای مطالعه ی بیشتر: رجوع کنید به نظریه ی آشوب

Related posts

کردها و ضرورت ورود به روند “ملی گرايی حقوقی”

بهزاد خوشحالی

خاستگاه کوردها (12)

بهزاد خوشحالی

شعله‌ای از رنگ های آتشين

بهزاد خوشحالی

جبهه‌ی کردستانی و ضرورت غلبه بر ناهماهنگی شناختی (Cognitive Dissonance) – بخش نخست

بهزاد خوشحالی

آيا بهتر نيست

بهزاد خوشحالی

تو در اندیشه‌ی “در راه بودن” هستی

بهزاد خوشحالی

پيشنهاد تشكيل ارتش سابيري كردستان(ePishmerga Force)

بهزاد خوشحالی

چو خاک پای عشقم تو يقين دان/ وزين شب چون مه روشن برآيم

بهزاد خوشحالی

جنایت هنگامی سیستماتیک می شود

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید