نهادهای تولید قدرت

نهادهای تولید قدرت، بنگاه های انباشت و نگه داشت ترس، دکان های مدیریت منع و سکوت، تفتیش خانه ها و، آدمک های اجاره ای، نخواهند توانست اندیشه، گفتار و کردار مرا به انقیاد درآورند.
****
کردستان، سرزمين من، همواره از یک نظام آزادی منحصر به خود بهره مند بوده است و، من، فرزند همین زادبوم، بهره مند از آیینم و بنیادین تکلیفم، آزادگی، آزاد پنداری، آزاد گفتاری ، آزاد کرداری و آزاد زيستن است….
(بهزاد خوشحالي، خردادماه88، سنندج)

چرا شروع مجدد جنبش رهایی بخش در دوران کنونی اهمیت دارد

بهزاد خوشحالی

موسسه نظرسنجی پیو بررسی کرد – میزان محبوبیت ایران در 39 کشور جهان!

بهزاد خوشحالی

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خمينی و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

ویرانه

بهزاد خوشحالی

پای حرفی که زده ای “بایست”

بهزاد خوشحالی

شعله‌ای از رنگ های آتشين

بهزاد خوشحالی

گذار از “جمهوری اسلامی” به “جمهوری اسلامی-ایرانی”(3)

بهزاد خوشحالی

بر اساس قانون مجازات اسلامی، هرکسی را می‌توان کشت

بهزاد خوشحالی

سه نکته‌ی حضرت عباسی در پروژه‌ی جديد هويت سازی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید