نوروز

فارسی گزینه گویی

فریادها زنگ زده در گلو
درهم شکستن ها خاموش
انسان ها یخ بسته
برای یک بار زندگی در روز صدبار مردن
“آنگاه زین تیره روزی شب ها نخفتن
”این یک حقی به ناحق ستانده
آن یک را ناحقی به حق گرفته
آنچه شاید جهل و ستم و ظلم و جهالت
جاهلی و نامردمی و نامردمان

زشتی و مکر و حیله در گردون
به نام رندی فزون
نامردمی و نامردمان را کارآمدی
انسانیت را نه آمدی و نه آیدی
کردگار را هم از این شیوه و مرام سرگشتگی

جاهلان به جهل مسلح
حصارها به دور دانایی و دانایان بند
رویش از زمین فتاده
نیرنگ چون خدنگ به زمین نشسته
شریر تیر شرارت در چلّه
مردمان پریشان و فسرده و
نامردمان شمشیر مرگ بر جان خردمندان نهاده

اکنون در این وانفسای خدعه
اسیر این به نام زندگی سیاه چال
الهی!
حول حالنا الی احسن الحال
حول حالنا الی احسن الحال

Related posts

کوردیسم – Kurdism

بهزاد خوشحالی

کردها باید به “شریک غالب اپوزیسیون در ایران” تبدیل شوند

بهزاد خوشحالی

“هیچ قطعیتی، شعور را تربیت نخواهد کرد”

بهزاد خوشحالی

کردستان و ضرورت غلبه بر ناهماهنگی شناختی ( Cognitive Dissonance)

بهزاد خوشحالی

مثل جوجه تیغی‌ها در زمستان شده‌ایم

بهزاد خوشحالی

اشرف قوانين

بهزاد خوشحالی

اخلاق انسان عمیقا آسیب دیده

بهزاد خوشحالی

به جای آنکه دوست داشته باشیم

بهزاد خوشحالی

“کورد بودن” با مسووليت محدود….

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید