نوروز

فارسی گزینه گویی

فریادها زنگ زده در گلو
درهم شکستن ها خاموش
انسان ها یخ بسته
برای یک بار زندگی در روز صدبار مردن
“آنگاه زین تیره روزی شب ها نخفتن
”این یک حقی به ناحق ستانده
آن یک را ناحقی به حق گرفته
آنچه شاید جهل و ستم و ظلم و جهالت
جاهلی و نامردمی و نامردمان

زشتی و مکر و حیله در گردون
به نام رندی فزون
نامردمی و نامردمان را کارآمدی
انسانیت را نه آمدی و نه آیدی
کردگار را هم از این شیوه و مرام سرگشتگی

جاهلان به جهل مسلح
حصارها به دور دانایی و دانایان بند
رویش از زمین فتاده
نیرنگ چون خدنگ به زمین نشسته
شریر تیر شرارت در چلّه
مردمان پریشان و فسرده و
نامردمان شمشیر مرگ بر جان خردمندان نهاده

اکنون در این وانفسای خدعه
اسیر این به نام زندگی سیاه چال
الهی!
حول حالنا الی احسن الحال
حول حالنا الی احسن الحال

Related posts

پەیامەکانی تەقینەوەی هەولێر

بهزاد خوشحالی

به خود وانهادن

بهزاد خوشحالی

“خوشا به حال ما که در نبرد بزرگ، به آغوش مرگ خواهیم رفت و رویاروی تندیس خورشید آزادی، در خاک آرام خواهیم گرفت”

بهزاد خوشحالی

ضرورت تحول و توسعه در احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

آيا از ميان دو راه، يکی را بايد انتخاب کرد؟!

بهزاد خوشحالی

می‌آموزند كه فرمان‌بردار و مطيع باشند

بهزاد خوشحالی

به جای آنکه دوست داشته باشیم

بهزاد خوشحالی

سه نکته‌ی حضرت عباسی در پروژه‌ی جديد هويت سازی

بهزاد خوشحالی

زنان در نظام های تمامیت خواه بزرگترین قربانیان هستند.

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید