هر ادعايی برای مذاکره و گفتگو با جمهوری اسلامی، دستکم بايد دارای اين ويژگی‌ها باشد:

دیدگاه فارسی یادداشت

-با مشورت با تمامي احزاب کردستاني باشد
-داراي يک بسته ي واقع نگر و شامل کف مطالبات ملي باشد
-حق تعيين سرنوشت ملت کرد و تمامي ملت هاي ايران را به عنوان يک اصل غيرقابل تغيير و غير قابل گفتگو در دستور قرار دهد
-با سخن گفتن از برخي مطالبات بديهي، مقاومت و مبارزه ي حق خواه و سزاوارانه ي ملت کرد را به کمترين سطوح ارزشي تقليل ندهد
-به تلاش هاي جمهوري اسلامي براي به حاشيه راندن برخي جريان ها و احزاب دامن نزند
هيچ حزب، گروه يا جريان سياسيف نمي تواند به تنهايي نقش “قيّم” و “سرپرست” ملت کرد را بازي کند و بدون در نظر گرفتن خواست و مطالبات عمومي مردم کردستان، تقاضاي او را به حداقل ها فروبکاهد…

Related posts

هر جنبش ملی گرایانه باید به دنبال استقلال باشد

کبودوند

بهزاد خوشحالی

بر اساس قانون مجازات اسلامی، هرکسی را می‌توان کشت

بهزاد خوشحالی

آیا دیکتاتورها در مسیر فروپاشی، یک راه را می‌روند

بهزاد خوشحالی

من چرخ را اختراع کردم

سرزمینم!

بهزاد خوشحالی

مدعيان دمکراسی‌خواهی ايرانی از فردای ايران چه می‌خواهند

بهزاد خوشحالی

حق تعیین سرنوشت ملت کرد

بهزاد خوشحالی

كردها و تعامل آيينی با يكديگر

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید