همان چیزی را فدا خواهیم کرد که می‌خواستیم از آن دفاع کنیم

دیدگاه فارسی یادداشت

یک “تقابل کاذب” به وجود آمده است؛ گویی ما با دو روی یک “سکه” سروکار داریم، در حالی که سکه ای وجود ندارد؛ آنها که “مبارزه” را در ذهنیت خود، به سکه ای فروکاسته اند بر طبل این “تقابل کاذب” می کوبند.
پیامد تداوم این تقابل، به معنای نگون بختی برای “روژهه لات” خواهد بود.
باید به چیزی از جنس باهم بودن اندیشید؛ جنبشی از جنس “همه با هم”….
دوران “نه این نه آن” (Nor…Nor) و “یا این یا آن” (Or…Or) به پایان آمده است؛ چرخه ی کنونی، دوران “هم این هم آن” (And…And) است.
تقابل کاذب، سرانجام، همه ی ما -من و تو و ما- را به سوی این عبارت خواهد برد:
“انسان هایی که به خاطر آزادی و انسانیت شروع به مبارزه کردند، کارشان را با دور انداختن انسانیت و آزادی به پایان رساندند….و بدین ترتیب، دقیقا همان چیزی را فدا کردند که می خواستند از آن دفاع کنند.”….

Related posts

استقلال کوردها و هراس ایران (با نگاهی به اثر پروانه ای)

خنده‌ی آیندگان

بهزاد خوشحالی

چرا تمدن جدید، ضد کوردها است

بهزاد خوشحالی

دو سھم سپاس – “علی بازیار”

بهزاد خوشحالی

حق تعیین سرنوشت ملت کرد

بهزاد خوشحالی

جبهه‌ی کردستانی و ضرورت غلبه بر ناهماهنگی شناختی (Cognitive Dissonance) – بخش نخست

بهزاد خوشحالی

چە کسانی میخواهند کردستان ناامن باشد؟ – گفت و گو با صدای آمریکا

بهزاد خوشحالی

تمامیت خواهی نامتقارن

نه حق جنگ داریم نه حق صلح

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید