“هنجارمندی جهان”، موثرترین حفاظ در برابر جنایت های تمامیت خواهی جمهوری اسلامی

فارسی یادداشت

برای یک مدت معین، “هنجارمندی جهان”، موثرترین حفاظ در برابر افشای جنایت های دسته جمعی رژیم تمامیت خواه به شمار می آید.
“انسان های عادی که نمی دانند هرچیزی امکانپذیر است از باور است” از باور کردن به چشم ها و گوش هایشان در برابر این جنایت های مهیب سرباز می زنند، درست همچنانکه انسان های توده وار، از دیدن و شنیدن واقعیت عادی که در آن جایی برای خود نمی دیدند خودداری می کردند.
دلیل اینکه چرا رژیم های توتالیتر می توانند تا این حد به سوی تحقق یک جهان ساختگی وارونه پیش تازند این است که جهان دیگر غیر توتالیتر، که معمولا بخش بزرگی از جمعیت خود کشور تمامیت خواه را نیز دربرمی گیرد، به یک خیال خام دل خوش می کنند و از پذیرش جهان عادی دوری می گزینند.
این عدم گرایش عقل سلیم به باور کردن جنایت های سهمگین رژیم های تمامیت خواه، از سوی خود فرمانروایان نیز تقویت می شود. آنها نمی گذارند که هیچ آمار موثق و هیچگونه واقعیت و ارقام قابل نظارتی دربره ی این جنایت ها منتشر شود به طوری که درباره ی جنایت های این نظام ها، تنها گزارش های ذهنی غیرقابل نظارت و ناموثق وجود دارد…(توتالیتریسم، هانا آرنت، ترجمه ی محسن ثلاثی، صص260و261)
أيا اخلاق گرایی مورد ادعای جامعه ی جهانی در دوران کنونی، مهمترین و موثرترین عامل در برابر جنایت های نظام جمهوری اسلامی نیست؟
توضیح: جمله ی داخل گیومه، از دیوید روسِت است

Related posts

برای وجدان‌هايی که به خواب می‌زنند

بهزاد خوشحالی

من هم با جنگ مخالفم اما نه مثل شما

پس از گزينش نامزدهای رياست جمهوری (بخش دوم و پايانی)

بهزاد خوشحالی

چه دشوار اين كرد بودن….

بهزاد خوشحالی

نظم مستقر و مخالفان، یک نگاه شناختیک

بهزاد خوشحالی

قابل توجه احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

جبهه ی متحد کردستانی، ضرورت سرعت تشکیل

بهزاد خوشحالی

خط نقش سازه

بهزاد خوشحالی

و آن روز که تاريخ، بي رحمانه، باز، ما را خواهد نوشت….

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید