هنوز هم خواب جنازه می‌بینم

فارسی گزینه گویی

هنوز هم خواب جنازه می بینم
و رشته هایی که همچون ریسمان، پاره می شد
آزادی نقطه مقابل زندگی من بود
و حس آزادی را تنها می شد در واژگان خیالی یافت
راستی! چند درصد از عمرمان را آزاد زیسته ایم؟
و سال های زیادی که نسل ما از دست داد؟
سال هایی که اکنون برای نسل ما به تاریخی کهن تبدیل شده است؟
ما حتی چگونگی احساس آزاد بودن را هم نمی دانستیم
شاید هم هنوز نمی دانیم
و نفرتی که هرگز پایانی ندارد
لیست های سیاه
اسارت
شکنجه
زندان
اعدام
آوارگی
و زندگی در تبعید
آزادی همیشه نقطه مقابل زندگی من بود اما
هرچه هست “زیباست وقف آرمان شدن”
هرچه باشد زیباست وقف آرمان شدن….

Related posts

برای “ابراهیم لطف اللهی” و امروز هم “ستار بهشتی”

بهزاد خوشحالی

سمينار يک سال پس از توافقنامه‌ی کومله و دموکرات

بهزاد خوشحالی

دکتر عبدالرحمان قاسملو، مبارزی برای همه ی دوران

بهزاد خوشحالی

هنگام تماس از طرف تلويزيون، راديو يا يکی از شبکه‌های ماهواره‌ای

بهزاد خوشحالی

“گسل طبیعی”، “گسست ملّی”

بهزاد خوشحالی

پناه

بهزاد خوشحالی

بر ما ببخش

بهزاد خوشحالی

چرا شروع مجدد جنبش رهایی بخش در دوران کنونی اهمیت دارد

بهزاد خوشحالی

امروز به پايان مي رسد

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید