و اين گونه بود که مرگش هم زندگی شد…

فارسی یادداشت

او که زندگي را براي دمکراسي و آزادي يک ملت گذارد مرگ را نيز نشاني ساخت ننگ بر پيشاني مدعيان دمکراسي و حقوق بشر اين سان:
“دمکراسي اگر هم وجود دارد براي ما نه، حقوق بشر هم اگر آري براي ما نه” و…
و اين گونه بود که مرگش هم زندگي شد…

Related posts

پوپولیسم

شبکه‌های اجتماعی در دنیای مجازی، فرصت ها و تهدیدها

بهزاد خوشحالی

مقاومت سازمان یافته یا کنشگری فعال عليه ماشين سركوب رژيم جمهوري اسلامي

بهزاد خوشحالی

تنها قطعه ای از رویاهای “من” و “ما” در حال تحقق است

بهزاد خوشحالی

کردها باید به “شریک غالب اپوزیسیون در ایران” تبدیل شوند

بهزاد خوشحالی

اشرف قوانين

بهزاد خوشحالی

بيانيه روزنامه نگاران كرد در مورد سرکوب بهائیان

بهزاد خوشحالی

از یکدیگر گریزانیم چون از خوشبختی می‌ترسیم

بهزاد خوشحالی

قابل توجه احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید