و اين گونه بود که مرگش هم زندگی شد…

فارسی یادداشت

او که زندگي را براي دمکراسي و آزادي يک ملت گذارد مرگ را نيز نشاني ساخت ننگ بر پيشاني مدعيان دمکراسي و حقوق بشر اين سان:
“دمکراسي اگر هم وجود دارد براي ما نه، حقوق بشر هم اگر آري براي ما نه” و…
و اين گونه بود که مرگش هم زندگي شد…

Related posts

مقاومت سازمان یافته یا کنشگری فعال عليه ماشين سركوب رژيم جمهوري اسلامي

بهزاد خوشحالی

پیام نسل ما

بهزاد خوشحالی

ضرورت بررسی مفاهیم خیانت، خائن، مقاومت مشروع، نیرد مسلحانه و…از دیدگاه “Social Ethics”

بهزاد خوشحالی

آیا “تله توسیدید” جدیدی در راه است

بهزاد خوشحالی

ساعت يک بعد ازظهر روز 11 شهريور 58 چه كسانی مردم قارنا را در كردستان قتل عام كردند؟

بهزاد خوشحالی

روانشناسی خودمانی

نهادهای تولید قدرت

بهزاد خوشحالی

تمامیت خواهی جمهوری اسلامی و اقدام مدنی(بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

آیا ما نيز گمان می كنيم از آنچه هستيم بزرگتريم؟

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید