و اين گونه بود که مرگش هم زندگی شد…

او که زندگي را براي دمکراسي و آزادي يک ملت گذارد مرگ را نيز نشاني ساخت ننگ بر پيشاني مدعيان دمکراسي و حقوق بشر اين سان:
“دمکراسي اگر هم وجود دارد براي ما نه، حقوق بشر هم اگر آري براي ما نه” و…
و اين گونه بود که مرگش هم زندگي شد…

می‌خواهید تجزیه بشود مملکت؟ یا کردستان، آن حرف‌ها را بزنند؟

بهزاد خوشحالی

در سال روز کوچ “هەژار”

بهزاد خوشحالی

ای کاش

بهزاد خوشحالی

“گلوبالیسم جهادی”(Jihadist Globalism)، روان تخریب شده‌ی انسان

بهزاد خوشحالی

عقل و “عصيان”، عشق و “شيفتگی”

بهزاد خوشحالی

از یکدیگر گریزانیم چون از خوشبختی می‌ترسیم

بهزاد خوشحالی

ترس در نظام تمامیت خواه

بهزاد خوشحالی

انتخابات رياست جمهوری يازدهم، سرشکست نظام تماميت خواه

بهزاد خوشحالی

اصول نبرد نامتقارن

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید