و این گونه خود را فریب می دهیم؟

فارسی یادداشت

نگوییم “راه” ما “بیراهه” است، شاید ما، “بیراهه” ی این “راه” باشیم
نگوییم “راه”، “غریب” است و “هدف”، “دور”
بگوییم “ما”، “غریبه” ی این “راه” هستیم و “خود”، از “هدف”، دور
نگوییم “شدنی” نیست، بگوییم “ما”، “بودن” را برگزیدیم و “شدن” را “نه”
نگوییم “هدفی” که برگزیدیم “واجد معیارهای مناسب اعتبار” نیست
بگوییم “ما” فاقد “معیارهای متناسب معتبر” برای “رسیدن” هستیم
“خود” را “فریب” ندهیم
“ما”، “خود”، “بیراهه” ی این راه، بیراهه ی این “راه” هستیم
“خطابه” نکنیم که “راه” به “خطا” می رفتیم، “خویشتن” را “مخاطب” سازیم که “خود”، “خطا” بودیم
بازگشت “جاودانه” شاید این باشد
سوء تعبیرها را، “بد”، تعبیر نکنیم
“راه”، “بیراهه” نیست
“ما” بیراهه ی این راه
“ما” بیراهه ی این راه هستیم….
(ب.خ)
“ما” بیراهه ی این راه هستیم….

Related posts

“از مرگ، بیدار شو”

بهزاد خوشحالی

اصول حق تعيين سرنوشت

بهزاد خوشحالی

مسوولیت حمایت یا “R2P ” چیست؟

بهزاد خوشحالی

شايد در کتاب تاريخی

بهزاد خوشحالی

دربارەی پسا تمامیت خواهی

بهزاد خوشحالی

پایان انحصار دوگانه احزاب سنتی در کردستان عراق – رادیو زمانە

بهزاد خوشحالی

اعتصاب

بهزاد خوشحالی

خونسرد باش، زمان صورت همان سمفونی توفنده را به خود گرفته است که….

بهزاد خوشحالی

سیر تحول مفهوم رهبری 

دیدگاه خود را بنویسید