و این گونه خود را فریب می دهیم؟

فارسی یادداشت

نگوییم “راه” ما “بیراهه” است، شاید ما، “بیراهه” ی این “راه” باشیم
نگوییم “راه”، “غریب” است و “هدف”، “دور”
بگوییم “ما”، “غریبه” ی این “راه” هستیم و “خود”، از “هدف”، دور
نگوییم “شدنی” نیست، بگوییم “ما”، “بودن” را برگزیدیم و “شدن” را “نه”
نگوییم “هدفی” که برگزیدیم “واجد معیارهای مناسب اعتبار” نیست
بگوییم “ما” فاقد “معیارهای متناسب معتبر” برای “رسیدن” هستیم
“خود” را “فریب” ندهیم
“ما”، “خود”، “بیراهه” ی این راه، بیراهه ی این “راه” هستیم
“خطابه” نکنیم که “راه” به “خطا” می رفتیم، “خویشتن” را “مخاطب” سازیم که “خود”، “خطا” بودیم
بازگشت “جاودانه” شاید این باشد
سوء تعبیرها را، “بد”، تعبیر نکنیم
“راه”، “بیراهه” نیست
“ما” بیراهه ی این راه
“ما” بیراهه ی این راه هستیم….
(ب.خ)
“ما” بیراهه ی این راه هستیم….

Related posts

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خمينی و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

برای رهبران و آنها که سودای رهبری در سر دارند

“مقاومت مشروع”، حق مسلم ماست

بهزاد خوشحالی

در اين روزها

بهزاد خوشحالی

کردستان و ضرورت غلبه بر ناهماهنگی شناختی ( Cognitive Dissonance)

بهزاد خوشحالی

توافقنامه‌ی “دمکرات” و “کومله”، به سوی ایجاد یک فضای خلاق

بهزاد خوشحالی

برای آنانکه “دوران توازن ناپايدار” را تنها يک تئوری می‌پنداشتند

بهزاد خوشحالی

سلسله مراتب دمکراتیک یا سازمان حلقوی(بخش پنجم و پایانی)

بهزاد خوشحالی

روانشناسی خودمانی

دیدگاه خود را بنویسید