و تو تند و تند بزرگ می‌شوی

فارسی گزینه گویی

….و تو تند و تند بزرگ مي شوي، من هم قطره قطره آّب. نمي دانم آيا در اين دنيا چيزي پيدا خواهم کرد به جاي آن خرواران غصه هاي نشسته بر چشمان ات بنشانم؟!
زود بزرگ نشو دخترم! زود بزرگ شدن در اين سرزمين، بزرگترين تاوان ها است….

Related posts

انتصاب “علی يونسی” به عنوان دستيار ويژه و طرح چند موضوع (1)

بهزاد خوشحالی

شاید “آزادی” را قربانی “مرگ” کرده‌ایم….

بهزاد خوشحالی

قاضی سياه

بهزاد خوشحالی

به سوی ناسیونالیسم دمکراتیک

بهزاد خوشحالی

شطرنج سیاسی منطقه

بهزاد خوشحالی

کردها باید به “شریک غالب اپوزیسیون در ایران” تبدیل شوند

بهزاد خوشحالی

نقش نهاد نظامی “پیشمرگه”

بهزاد خوشحالی

کنگره‌ی ملی، ويژگی‌ها، ضرورت‌ها و اهداف (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

روشنفکری و برخی روشنفکران ما

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید