و تو تند و تند بزرگ می‌شوی

فارسی گزینه گویی

….و تو تند و تند بزرگ مي شوي، من هم قطره قطره آّب. نمي دانم آيا در اين دنيا چيزي پيدا خواهم کرد به جاي آن خرواران غصه هاي نشسته بر چشمان ات بنشانم؟!
زود بزرگ نشو دخترم! زود بزرگ شدن در اين سرزمين، بزرگترين تاوان ها است….

Related posts

“نه گفتن” به نمادهای ارزش های جمهوری اسلامی و آگاهی ملّی

بهزاد خوشحالی

سیاست‌های خیابانی

بهزاد خوشحالی

کردی پوش‌های خاورمیانه

بهزاد خوشحالی

سیزیف

بهزاد خوشحالی

تقسيم بندی دمكراسی های نوين بر اساس دو مفهوم “مشاركت” و “آگاهی” نزد شهروندان

بهزاد خوشحالی

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد آیت الله خميني و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق

بهزاد خوشحالی

ای کاش

بهزاد خوشحالی

فريب بيهوده

بهزاد خوشحالی

واقعیت

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید