“يادمان رفته بود خورشيد هميشه از شرق طلوع می‌کند؟!”

October 25, 2013 One Min Read
402 Views
Behzad