پای حرفی که زده ای “بایست”

پای حرفی که زده ای “بایست” اما روی حرفی که زده ای “ننشین”. (“مقاومت” کن، “متعصب” نباش)

یەکگرتنەوە

بهزاد خوشحالی

دومینوی دمکراسی خواهی در خاورمیانه را چگونه می توان به سوی ایران هدایت کرد

بهزاد خوشحالی

این جمله را بسیار شنیده‌ایم

بهزاد خوشحالی

اصول حق تعيين سرنوشت

بهزاد خوشحالی

روزها را می شماریم و شب ها را ورق می زنیم

بهزاد خوشحالی

ایدئولوژی، “قفس آهنین” اندیشه‌ی آزاد است

بهزاد خوشحالی

“حکايت سياست و سرزمين”

بهزاد خوشحالی

“هويت” از منظر “ناسیونالیسم قومی” و “ناسیونالیسم مدنی”

بهزاد خوشحالی

در خواست برای “تداوم و تشديد تحريم ها” به خاطر “نقض حقوق بشر سيستماتيک در ايران”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید