پشت دیوارهای آخرین نبرد

فارسی گزینه گویی

پشت دیوارهای آخرین نبرد ایستاده ایم اما
ماشه ی اسلحه ی نفرت را به جای دشمن
به روی هم می چکانیم
“ما” به خون همدیگر تشنه ایم
ما به خون همدیگر تشنه ایم….

Related posts

جبهه‌ی متحد کردستان، تاثیر گذاری بر آینده

بهزاد خوشحالی

به سلامتی انقراض انسان، پایان، اینسان

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی و “توطئه ی کوردی کردن جنگ در کردستان”

بهزاد خوشحالی

سقوط مارپیچی جمهوری اسلامی و ضرورت غلبه بر “پندارهاي کاذب”

بهزاد خوشحالی

دومینوی دمکراسی خواهی در خاورمیانه را چگونه می توان به سوی ایران هدایت کرد

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی، گذار از “تمامیت خواهی استالینیستی” به “تمامیت خواهی نازیستی”

بهزاد خوشحالی

نام و نامه و ناموس و نان

بهزاد خوشحالی

خلق یک خط گذر برای آینده

بهزاد خوشحالی

هنوز در برلين قاضی هست

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید