پلاتفورمێک بۆ بەرەی کوردستانی – پلاتفورم پيشنهادی برای تشکيل جبهه‌ی کردستانی

June 9, 2013 2 Mins Read
374 Views
Behzad