پيشنهاد تشكيل ارتش سابيري كردستان(ePishmerga Force)

تحلیل دیدگاه فارسی

پیشنهاد تشکیل ارتش سایبری کردستان (هیزی ایی-یشمه رگه)
(E_Peshmarga Force(E.P.F
بهزاد خوشحالي/BEHZAD KHOSHHALI

نبرد الکترونیک چیست؟
نبردالکترونیک به کارگیرى عـلوم کـاربـردى جـدیـد -بـه ویـژه کامپیوتر – در خدمت تـاکـتـیـکـهـاى دفاعی و هجومی از سوی خود علیه دشمن
در این نبرد سازوکار هاى زیر به کار برده مى شوند:
1. سیستم هاى هشدار دهنده
۲. سیستم های شناسایی
۳. ابزارهای کنترل
۴.ابزارهای فرماندهی
۵. سازوکارهای ناوبری
۶. ارتباطات الکترونیک
۷. نبرد الکترونیک
در نبرد الکترونیک علاوه بر قابلیت ایجاد میدان نبرد و جنگ با دشمن می توان جغرافیای جنگ را به صورتی کاملا حقیقی گسترش داد. به عنوان مثال درجنگ رهایی بخش با جمهوری اسلامی میدان روبرویی با این دشمن علاوه بر جبهه ی روبرو سراسر دنیا نیز می تواند باشد و به دلیل آنکه “ملت کرد” در داخل ایران و کردستان پشتیبانان نهایی نیروهای پیشمرگ هستند به طور طبیعی می توان از این جبهه برای گشودن خط آتش دیگری علیه رژیم استفاده کرد.
همچنین با سازماندهی تشکیلات داخل کردستان در ایران و همچنین باشوور کردستان از نبرد الکترونیک به گونه ای بهره برد که از تمامی نقاطی که حداقل یک نفر کرد هوادار تشکیلات حزبی حضور دارد به عنوان میدان نبرد با دشمن بهره گرفت.
علاوه بر کردستان تحت سلطه در ایران و باشوور بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در اروپا و آمریکا(همچنین کانادا) نیز حضور دارند که می توانند سربازان نبرد الکترونیک باشند که تشکیلات احزاب در این مناطق می توانند نقشی موثر در هدایت و راهبری و تیم سازی الکترونیک بر عهده گیرند.
مثال هایی چند در هریک از حوزه ها:
. سیستم های شناسایی:
به دست آوردن اطلاعات از چگونگی استقرار دشمن در داخل کردستان/ شناسایی تحرکات احتمالی دشمن و چگونگی ستقرار نفرات و تجهیزات در زمان های گوناگونم شناسایی سیاست های نظامی و فرهنگی سیاسی اجتماعی دشمن برای گسترش و بسط تسلط خود در کردستانم شناسایی عوامل رژیم در نقاط گوناگون و کسب آگاهی از وضعیت آنها/ شناسایی استقرار نیروهای خودی مکانهای امن و امنیت مناطق مورد نظر برای مقاومت و اقدام……
. سیستم های کنترل:
کنترل و پایش تمامی تحرکات دشمن/ جلوگیری از نفوذ نیروهای دشمن به داخل پایگاهها/ کنترل تمامی اطلاعات وارده (به پایگاههای خودی و پایگاههای دشمن) و خارج شده(از پایگاههای خودی و پایگاههای دشمن) به منظور حفظ موقعیت های پیشدستانه- اقدام به موقع-بازدارندگی…./ در سیستم های کنترل می توان از ابزارهای فریب دشمن و به دام انداختن آنها بهره ی کامل برد…..
.سیستم های هشدار دهند ه:
خبر رسانی در سریعترین زمان ممکن و هشدار در مورد اقدام رژیم به منظور پرهیز از افلگیری نیروهای خودی/هشدار از داخل کردستان به پایگاهها و از پایگاهها به داخل/ تجزیه و تحلیل جهت آنالیز اطلاعات و اتخاذ بهترین تصمیم ها…..
. ابزارهای فـرمـانـدهـی:
فرماندهی و فرمان به اجرا یا عدم انجام همه ی تصمیمات اتخاذ شده/ کوتاه شدن ساختار سلسله مراتبی/ ارسال بدون واسطه و آزادی عمل فذماندهی و مستقل شدن فرمان از شرایط اقلیمی و جوی یا موقعیت های زمانی خاص/ وحدت طمانی و مکانی در ارسال و اجرای فرمان/ امکان تعمیم دادن فرمان از حوزه ی یر نظامی به مدنی و بالعکسم امکان دریافت بازخوردها و نظرات تکمیلی در سریعترین زمان/ مهندسی مجدد فرمان ها…./ امکان تبدیل همه ی داده های شناسایی و کنترل و هشدار به فرمان پیش از به اجرا درامدن تصمیمات دشمن/ امکان خروج آنی از حالت دفاعی به هجوم/…
. سیستم هاى ناوبرى:
هدایت الکترونیک تجهیزات نظامی پرتاب شده یا آماده ی پرتاب به نقاط هدف/ مهندسی مجدد اولویت های هجوم بر حسب شدت آتش و هدایت عملیات جنگی یا مدنی(اگر ناوبری را به حوزه ی مدنی تسری بدهیم ی توان از امکانات آنلاین اینترنت می توان برای بازدارندگی و اقدام شورش های شهری استفاده کرد)….
. ارتباطات الکترونیک:
عصر ارتباطات و سهولت استفاده از کامپیوتر و اینترنت شرایطی به وجود آورده است که هر خانه را می توان یک مرکز عملیات و اطلاعات اطـلاعـات و هر انسان ساکن در آن خانه را یک پیشمرگ- فرمانده و اعضای خانواده را یک گروه از پیشمرگان. همه ی خانه های مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران و همه ی انسانهای ضد این رژیم در تمام جهان می توانند شبکه ی ارتباطی بسیار پیچیده -در عین حال ساده ای- به وجود بیاورند که تمامی پشت پرده های برنامه-تصمیم و اجرای دشمنان انسان و انسانیت را در سریعترین زمان ممکن افشا کنند. مهمترین ویژگی نظامهای تمامیت خواه- و همزمان بزرگترین نقطه ضعف آنها- پنهانکاری و مخفی کاری در تمام سطوح است که با تشکیل یک “ارتش سایبری” می تواند نابودی آنها را تضمین نماید.
کره زمین را با تشکیل “هیزی پیشمه رگه ی سابیری” و دیگر ارتش ها تبدیل به بزرگترین ارتش جهان در برابر سلطه گران و تمامیت خواهان تبدیل نمود.
متدولوژی نبرد الکترونیک:
. دسـتـیـابـى به اطلاعات دشمن در هر لحظه
. تـسـلط بـر سـلاح ها و نیروها(خودی و دشمن)
. حضور در قلب دشمن و در عین حال غیر قابل شناسایی ماندن
. کاهش خطر رفت و آمد نیروهای تشکیلاتی و هوادار به مراکز پیشمرگان در باشوور
. ایمنی کامل پیامها در صورت رعایت چند هشدار امنیت کامپیوتری
. شناسایی تیپ شخصیتی افراد تازه وارد در سریعترین زمان و به کارگیری انها در جای خود(جانمایی کامل)
. فریب الکترونیک از طریق ارسال اطلاعات نادرست و ساختگی به دشمن
. تبلیغات دایمی علیه دشمن و ارسال اظلاعات جهت تخریب روانی دشمن و تحمیل هزینه های “اماده باش کامل” به صورت روزانه.
(این مساله به ویژه در نافرمانی مدنی و بدفرمانی مدنی دشمن را تا سرحد انفعال و استیصال درهم خواهد شکست).
مثال: فرض کنید هر شب اطلاعیه های مختلف در مورد اعلام تجمعات صادر شود و دشمن ناگزیر از اماده باش و اماده سازی برای حضور شود. در فرض نخست این اقدام تکراری سرانجام موجب نارضایی غدم اطاعت از مافوق عدم اجرای دستور و در ادامه خروج از دستگاههای امنیتی و نظامی و انتظامی خواهد شد.
در فرض دوم بالخره در یکی از این اعلام های چندباره بدفرمانی عینیت یدا خواهد کرد و این درست زمانی است که عملیات شناسایی کنترل و فرماندهی به این نتیجه رسیده اند که دشمن آن یک بار را نادیده گرفته است
استتار الکترونیک ؛
ناراضیانی که به هر دلیل در بدنه ی بازوی سرکوب رژیم قرار گرفته اند می توانند با استفاده از ساده ترین ابزارها ایجاد ارتباط نموده تبدیل به نیروهای نفوذی در قلب رژیم شوند
.جنگ روانی الکترونیک ؛
با هدف ایجاد اشفتگی در تمامی ارکان رژیم از طریق تهییج- تبلیغ و تکرار
. جنگ سرد الکترونیک
اقدام برای تقویت اطلاعات کامپیوتری و اشنایی سریع با نرم افزارهای تولید شده و ورود به عرصه هایی که دشمن هنوز شناسایی ننموده است
/ برقرار نمودن ارتباط با فرزندان و همسران نیروهای امنیتی – انتظامی و نظامی از طریق وب سایتهای چت و مسنجر و خانواده و… افشای چهره جنایتکار انها برای خانواده
. تشکیل وب سایتهای اجتماعی و سیاسی
/حضور در سایتهای سیاسی و اجتماعی
/ تشکیل جلسات از دونفره به بالا در اتاقهای گفتگوی اینترنتی به منظور تبادل اظلاعات-اموزش.روشنگری
/ سازماندهی محیطهای شبیه سازی برای امادگی مردم در صورت شرکت در بدفرمانی و اعتراضات
/ حضور در مانورهایی که ماهیت “پدافند غیرعامل” دارند
/ توزیع بروشورهای ایترنتی برای نحوه ی اماده کردن شرکت کنندگان در اعتراضات
/ تولید شعارها تراکتها بروشورها و عکس ها و فیلمهایی که جنایات رژیم های تمامیت خواه(جمهوری اسلامی) را ثبت نموده اندآموزش نخبگان کامپیوتر به منظور نفوذ در وب سایتهای رژیم
/ اموز نخبگان رایانه به منظور نفور و اختلال در سایت های لیدر سازمانهای امنیتی و نظامی و انتظامی
/ استفاده از سایت های مکان یاب مانند گوگل ماپ و…به منظور شناسایی مراکز و موسسات سرکوبگر رژیم /اموزش ساخت رادیو وتلویزیون اینترنتی و تبلیغات دیداری و شنیداری علاوه بر تیلیغات نوشتاری….
“ارتش سایبری کردستان”(هیزی ایی پیشمه رگه) می تواند الهامبخش تمام ملتهای آزادیخواه و دربند جهان برای به کارگیری .ابزارهای الکترونیک و اینترنت در جهت نابودی رژیمهای تمامیت خواه و به ویژه جمهوری اسلامی باشد

Related posts

تو در اندیشه‌ی “در راه بودن” هستی

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم الکترونیک(enationalism) یا ناسیونالیسم تکنولوژی اطلاعات(ITnationalism)

بهزاد خوشحالی

تمامیت خواهی “جمهوری اسلامی” و اراده ی تشکیل “جامعه ی مردگان”

بهزاد خوشحالی

“بۆچی کوردایەتی به یەکتر دەفرۆشین”

بهزاد خوشحالی

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خميني و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش پاياني)

بهزاد خوشحالی

کوردیسم – Kurdism

بهزاد خوشحالی

خير همگانی

بهزاد خوشحالی

تماميت‌خواهی جهمهوری اسلامی، اراده‌ی ويرانگر و توفان شن

بهزاد خوشحالی

خود تخریبی و “ما”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید