“پیرمرد بیمار خاورمیانه” به کجا می‌رود

فارسی یادداشت

-اقتصاد در حال مرگ
-فروپاشی اجتماعی
-بحران در سیاست
-رشد جریان‌های ملی گرای مرکز گریز
-دیپلماسی کور
-مداخلات نامتعارف و درگیری های منطقه ای
-هزینه های فزاینده ی نظامی
-بایدانگاری ایدئولوژیک
-نارضایتی داخلی فزاینده
فروپاشی، شاید گریزناپذیر است….

Related posts

کردها و مدیریت بین المللی بحران

بهزاد خوشحالی

نمی‌دانم …

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم الکترونیک (enationalism)

بهزاد خوشحالی

چند نکته درباره‌ی رابطه‌ی رهبران و نقد (انتقاد)

بهزاد خوشحالی

شۆڕشی سمکۆ – تیشک تی‌ڤی

بهزاد خوشحالی

دفاع مشروع یا تروریسم؟ شناخت شناسی اقدامات مسلحانه ی “پژاک” و “احزاب سیاسی کردستان” در چهارچوب نظریه ی دفاع مشروع

بهزاد خوشحالی

سياست اتميزه سازی جامعه، شمشير دولبه‌ی نظام های تماميت‌خواه

بهزاد خوشحالی

“گسل طبیعی”، “گسست ملّی”

بهزاد خوشحالی

سلسله مراتب دمکراتیک یا سازمان حلقوی(بخش چهارم)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید