پێشمەرگایەتی

فارسی گزینه گویی

پیشمه رگایه تی
کوردایه تی
روژنامه وانی
غه ریبی
بیکه سی
خه می بی نانی و
مه رگ، مه رگ، مه رگ….
عاقیبه ت ئارامت گرت که یوو….پیروزه….
بخه فه کاکه بخه فه
مه رگ، گه وره ترین خه لاته بو ئیمه مانان….
بخه فه ئارام……
له ئیمشه ویش به دوا گشتی ئه بن به باوک و برات

Related posts

گزارش یکی از نهادهای نظمیه و نظم آفرین در بولتن خبری هفتگی

بهزاد خوشحالی

كرديسم، به سوی زيبایی شناختی كردن واقعيتی به نام “كرد ملت باوری” (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

از اردیبهشت می آیم من ای به حکم بهمنی بودن ات فروریختنی

بهزاد خوشحالی

ممنوعیت تکلم به زبان مادری، یک نگاه آسیب شناختی

بهزاد خوشحالی

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خمينی و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

تداوم حرکت پیوستەی کردها در پروسەی سیاسی و قانونی ترکیه؛

بهزاد خوشحالی

اشرف قوانين

بهزاد خوشحالی

“هويت” از منظر “ناسیونالیسم قومی” و “ناسیونالیسم مدنی”

بهزاد خوشحالی

آينده‌ی خاورميانه، دمكراسی منطقه‌ای و كردستان

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید