چارچوبی پيشنهادی برای اتحاد مجدد احزاب، يکپارچه شدن و گذار به “جبهه‌ی متحد کردستان”

تحلیل فارسی

عنصر کلیدی برای طراحی و ساختن مدلي براي اتحاد مجدد احزاب، يکپارچه شدن و گذار به ” جبهه ی متحد کردستان” که بتواند نتایج واقعی پدید آورد، ساختار بخشیدن به طرح هاست.در طراحی یک مدل، نتیجه ها ضرورتا گسترده هستند بنابراین باید به صورت واقعی و مشخص، در مسیر توقعاتی باشند که برای آنها وجود دارد:
گام نخست: تشخیص مشترک دشواری های موجود(در میان احزاب با یکدیگر، در احزاب و در جامعه)
گام دوم: تعیین مشترک نقاط موفقیت و نقاط شکست در دوره ی گذشته
گام سوم: تشخیص مشترک فرصت های پیش رو با اهميت بخشي به عوامل چهارگانه ي سياسي(P)، اقتصادي(E)، اجتماعي(S) و تکنيکي(T)
گام چهارم: طراحی یک نقشه از تمامی نیروهای بازیگر در صورت تشکیل یک جبهه ی متحد کردستانی(تدوين برنامه ي استراتژيک)
گام پنجم: تحلیل “چرایی” و “چگونگی” نقش های بازیگران در نقشه ی راه اتحاد مجدد احزاب، يکپارچه شدن و گذار به ” جبهه ی متحد کردستان”(سياست گام به گام)
گام ششم: شناسایی عنصرهای کلیدی موفقیت در یک اتخاد مجدد، يکپارچگي و همچنين در يک جبهه ی متحد کردستانی برای بازیگران(مانند آرمان ها، رهبری، مشارکت، شجاعت در خطرپذیری، پایداری در برابر سختی ها)
گام هفتم: اندیشیدن درباره ی نقش های نوین برای بازیگران نوین
گام هشتم: تعریف کامل، جامع و مانع نقش های شخصی هریک از بازیگران(احزاب، رهبران، گروه ها، مردم) در شخصیت حقوقی “جبهه ی متحد کردستان”
گام نهم: تقویت “مهارت های تشخیصی” بازیگران به منظور رویارویی با مسایل فوری(دروني و بيروني) در جبهه ی متحد کردستان

Related posts

در رویارویی با سخت کیشی ایدئولوژیک، از چه مکانیسم هایی باید استفاده کرد؟

بهزاد خوشحالی

احزاب، سازمان‌ها و معمای اخلاقی

بهزاد خوشحالی

آیا “تله توسیدید” جدیدی در راه است

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(5)

بهزاد خوشحالی

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه (بخش پايانی)

بهزاد خوشحالی

شانس

بهزاد خوشحالی

سه حرف توخالی “طمع” و “رويا- قدرت” سراب

بهزاد خوشحالی

دست یافتن به “ترس” مردم

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش سیزدهم و پایانی)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید