Image default

چیشتی مجیور

نویسنده: عبدالرحمان شرفکندیچیشتی مجیور - بهزاد خوشحالی

ترجمه‌ی: بهزاد خوشحالی

ناشر: چوارچرا

سال نشر: ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۹۸۰ ص

 

 

 

 

با آن “خرد پیشینی” که من”خرد سلفی”اش می نامم، چنین ادعاها و درخواست هایی پربیراه هم نیست چون تا آن جا که به یاد می اورم ما -پدران، فرزندان و نوه های این ملت-همواره از به یاد آوردن و یادآوری آنچه خود تاریخ نامیده ایم و می نامیم همواره بیمناک و هراسان بوده ایم مبادا “غرور تاریخی” و “تاریخ غرور” ما دچار نقصان شود غافل از آن که تنها خود بر درد خود چشم فروبسته ایم و از پذیرش آنچه کرده ایم و نمی بایست می کردیم گریزانیم تا اکنون و در هزاره ی سوم نیز شناسنامه ی هویت این ملت را از “دیگری” گدایی کنیم یا به عاریت بگیریم و هنوز هم سرافکنده ی بار سنگین”بزرگترین ملت بی دولت” این گستره ی خاکی باشیم.
واقعیت آن است که ما از”چیشتی مجیور” می هراسم چون از “خود واقعی” خود واهمه داریم. ما نمی خواهیم پرده از “هویت کاذبی” که برای خود آفریده ایم برداشته شود…”چیشتی مجیور” زبان حال و عمل کردار اکنون ما نیز هست و آینه ی تمام نمایی است که ما را دگرباره و دوصدباره به خودمان می نمایاند.
“هه ژار” این خزانه دار ادبیات ملت کرد، در شرح اندیشه، گفتار و کردار این مردمان، چنان بر این احوال این ملت حدیث ناگفته می سراید و چنان بی پروا پرده از رازهای سربه مهر روان انسان کرد برمی دارد که “خرد سلفی” را ناگزیر می سازد به فرزندان و نوه های خود پیام “انذار” دهد که مبادا ببینند و بخوانند که این ملت، چگونه دایره وار اندیشیده، چه سان دایره وار عمل کرده و از چه روی در دریای دایره نگری و دایره نگاری خود غرقه شده است.
“چیشتی مجیور” افشره ی ادبی تاریخ یک ملت از زبان مردی است که”دردهای خودساخته” و “خود عادت کرده “ی کرد را به زبانی جاودانه نگاشت.”هه ژار” برای ملت کرد، چون”روسو”، “اعترافات” و “امیل” و “رازهای تنهایی” را یکجا در “چیشتی مجیور” گرد آورد تا چون او که “معمار انقلاب فرانسه” لقب گرفت، بنیادگر تغییر ساختار روان ملت کرد باشد….

 


فایل کتاب


برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید.

هویت کردی و دین

بهزاد خوشحالی

خودکولونیالیسم (بردگی اختیاری)

بهزاد خوشحالی

کردستان و کرد در اسناد محرمانه‌ی بریتانیا

بهزاد خوشحالی

کردستان و کرد علل ایجاد بحران

بهزاد خوشحالی

علامه احمد مفتی‌زاده و كردستان

بهزاد خوشحالی

کولونیالیسم فرهنگی ملت کرد

بهزاد خوشحالی

ژینوسا‌ید ملت‌ کرد

بهزاد خوشحالی

نظریه‌های ناسیونالیسم

بهزاد خوشحالی

سی و سه گلوله

بهزاد خوشحالی