ژینوسا‌ید ملت‌ کرد

Image default
کافه کتاب

پدید آورند: هگولی‌، ما‌رف‌ژینوساید ملت کرد - بهزاد خوشحالی
موضوع: کردستا‌ن‌ – تا‌ریخ‌، کردان‌ – قتل‌ عا‌م‌، کردستا‌ن‌ – جنبشها‌ و قیا‌مها‌، کردان‌ – تا‌ریخ‌
شابک: 964-7073-14-6

عنوان و نام پديدآور
نام نخستين پديدآور: گولی‌، ما‌رف‌ – مترجم: بهزاد خوشحالی

عنوان اصلي: ژینوسا‌ید ملت‌ کرد
محل نشر: همدان‌

نام ناشر: نور علم‌

تاریخ نشر و بخش: ۱۳۷۹
مشخصات ظاهری
تعداد صفحات: ۷۴ ص‌
متن يادداشت: 6-14-7073-964 ISBN
موضوع : کردستا‌ن‌ –

تا‌ریخ‌ عنصر شناسه‌ای: کردان‌ – قتل‌ عا‌م‌

عنصر شناسه‌ای: کردستا‌ن‌ – جنبشها‌ و قیا‌مها‌

عنصر شناسه‌ای: کردان‌ – تا‌ریخ‌

رده بندی ديویی:
شماره ۹۵۶ /۰۰۴۹ ۱۵۹۷ گ ۸۲۲ ژ

 


فایل کتاب


برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید.

Related posts

بزاڤی نەتەوەیی کورد لە ڕوانگەی سیاسییەوە

بهزاد خوشحالی

قیام شیخ عبیدالله نهری در اسناد محرمانه‌ی فرانسه

بهزاد خوشحالی

زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍رد و ت‍اری‍خ‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌

بهزاد خوشحالی

خودکولونیالیسم (بردگی اختیاری)

بهزاد خوشحالی

نظریه‌های ناسیونالیسم

بهزاد خوشحالی

آيت ا… خمينی و كردستان

بهزاد خوشحالی

کردستان و کرد علل ایجاد بحران

بهزاد خوشحالی

روش آیینی و ملی در کردستان

بهزاد خوشحالی

تز تاریخی ترک، تئوری زبانی خور و مساله‌ی کرد

بهزاد خوشحالی