ژینوسا‌ید ملت‌ کرد

Image default
کافه کتاب

پدید آورند: هگولی‌، ما‌رف‌ژینوساید ملت کرد - بهزاد خوشحالی
موضوع: کردستا‌ن‌ – تا‌ریخ‌، کردان‌ – قتل‌ عا‌م‌، کردستا‌ن‌ – جنبشها‌ و قیا‌مها‌، کردان‌ – تا‌ریخ‌
شابک: 964-7073-14-6

عنوان و نام پديدآور
نام نخستين پديدآور: گولی‌، ما‌رف‌ – مترجم: بهزاد خوشحالی

عنوان اصلي: ژینوسا‌ید ملت‌ کرد
محل نشر: همدان‌

نام ناشر: نور علم‌

تاریخ نشر و بخش: ۱۳۷۹
مشخصات ظاهری
تعداد صفحات: ۷۴ ص‌
متن يادداشت: 6-14-7073-964 ISBN
موضوع : کردستا‌ن‌ –

تا‌ریخ‌ عنصر شناسه‌ای: کردان‌ – قتل‌ عا‌م‌

عنصر شناسه‌ای: کردستا‌ن‌ – جنبشها‌ و قیا‌مها‌

عنصر شناسه‌ای: کردان‌ – تا‌ریخ‌

رده بندی ديویی:
شماره ۹۵۶ /۰۰۴۹ ۱۵۹۷ گ ۸۲۲ ژ

 


فایل کتاب


برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید.

Related posts

حزب دمكرات كردستان و انقلاب

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم، خوب یا بد؟

بهزاد خوشحالی

شيخ عزالدين حسينی و كردستان

بهزاد خوشحالی