کبودوند

فارسی یادداشت

“کبودوند” می تواند محک جدی دیگری برای “راستی آزمایی” مدعیان حقوق بشر و “دمکراسی” باشد
کبودوند می تواند محک جدی دیگری برای “راستی آزمایی” تمامی جریان های سیاسی باشد
کبودوند می تواند محک جدی دیگری برای “وجدان” باشد….
کبودوند بهانه ی سیاسی برای گریز از مسوولیت هم نیست
کبودوند اکنون عین مسوولیت است و محک جدی دیگری برای راستی آزمایی….

Related posts

آيا وزارت ارشاد

بهزاد خوشحالی

بهتر نیست در ایامی که …

بهزاد خوشحالی

گذار از “جمهوری اسلامی” به “جمهوری اسلامی-ایرانی”(1)

بهزاد خوشحالی

سازوکارهای رويارويی با ماشين “انسان خوار” و “انسانیت کش” جمهوری اسلامی

بهزاد خوشحالی

ساعت يک بعد ازظهر روز 11 شهريور 58 چه كسانی مردم قارنا را در كردستان قتل عام كردند؟

بهزاد خوشحالی

“تو نمی‌توانی به اراده دیگران زندگی کنی، باید خودت تصمیم بگیری”

بهزاد خوشحالی

سلسله مراتب دمکراتیک یا سازمان حلقوی(بخش پنجم و پایانی)

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی یک بحران(9)

بهزاد خوشحالی

همیشه آسان تر است بر جنایاتی که دیگران بر ضد ما مرتکب شده اند متمرکز شویم تا جنایاتی که خودمان علیه خودمان مرتکب شده ایم:

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید