کردستان به مثابه “یک سیستم باز”، احزاب کردستانی به عنوان “زیرسیستم” (یک تحلیل سیستمی)

June 21, 2016 11 Mins Read
74 Views
Behzad