کردستان و کرد در اسناد محرمانه بریتانیا – جلد دوم

Image default
کافه کتاب

ترجمهی: بهزاد خوشحالیکردستان و کرد در اسناد محرمانه بریتانیا - جلد دوم - بهزاد خوشحالی

سال نشر: ۱۳۸۳

تعداد صفحات:  ۱۹۸ ص

 

 

 

 

 

كردستان و كرد در اسناد محرمانه ي بريتانيا
درخواست‌هاي ايران، نخستين بار در سند شماره 825 آمده است. اين سند، نامه‌ي وزير خارجه‌ي بريتانيا «ايرل كرزن» است كه در تاريخ 25 اكتبر 1919 از لندن به عنوان «ايرل دربي» در پاريس ارسال شده است. در اين نامه، وزير خارجه بريتانيا با اشاره به سفر وزير خارجه ايران در كابينه‌ي وثوق‌الدوله (نصرت الدوله فيروز) مي‌گويد: وزير خارجه ايران ملتمسانه از من خواست موضع حكومت عليه را در دو مورد براي او روشن نمايم: نخست مسأله‌ي كردستان و دوم مسأله‌ي تركستان.
در ادامه‌ي نامه آمده است:
در مورد كردستان، «نصرت‌الدوله» وزير خارجه ايران گفت: سخن گفتن از «كردستان تركيه» يا «كردستان ايران» اشتباه است چون در واقع، همه‌ي آنها يك كردستان هستند آن چيزي هم كه شما به عنوان خطوط مرزي مي‌شناسيد، توهمي بيش نيست… اگر حكومت بريتانيا مسأله كردستان واحد را مطمح نظر قرار دهد، دولت ايران نيز پشتيباني خواهد كرد مشروط بر آنكه كشور متبوع وي نيز نقشي در كردستان آينده داشته باشد….

 


فایل کتاب


فایل کتاب به زودی در این قسمت گذاشته می‌شود

Related posts

قاضی محمد و جمهوری در آینه اسناد

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم دمکراتیک و دمکراسی چند فرهنگی

بهزاد خوشحالی

دكتر ابوالحسن بنی صدر و كردستان

بهزاد خوشحالی

قارنا و انقلاب

بهزاد خوشحالی

حزب دمكرات كردستان و انقلاب

بهزاد خوشحالی

تز تاریخی ترک، تئوری زبانی خور و مساله‌ی کرد

بهزاد خوشحالی

روزهای بحران بە روایت تصویر

بهزاد خوشحالی

اندیشه‌های اقتصادی سده‌ی بیستم

بهزاد خوشحالی

خودکولونیالیسم (بردگی اختیاری)

بهزاد خوشحالی