کنگره‌ی ملی، ويژگی‌ها، ضرورت‌ها و اهداف (بخش نخست)

تحلیل دیدگاه فارسی

آيا کنگره ي پيش رو، “کنگره ي ملي کورد” به معناي حقيقي آن است؟
(کنگره ي ملي بدين معناست که مردماني پس از نشيب و فرازهاي بسيار، اکنون آموخته اند که:”شدن” يعني شور تعلق به ملّت نه شور تعلّق به ديگري، نه شور تعلق به احزاب، نه شور متعلق به فرد خاص و نه شور تعلق به منافع ويژه)))
-برگزاري کنگره ي ملي به معناي اراده به يک تحول در نظام های معرفتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و يکي از مهمترين وتاثيرگذارترين فاکتورها در پیدایش دولت مدرن است.
-کنگره ي ملي بايد برای تحقق حاکمیت واقعی بر محیط سرزمینی خود، با حذف روابط سنتی مردم و سایر نهادها با حکومت و از طریق مفهوم شهروندی، حاکمیّت خود را از لحاظ زمانی و مکانی ايجاد کند، تداوم بخشد و نهادسازي و تثبيت کند.
-کنگره ي ملي در کليت خود و به عنوان يکي از عوامل تاثيرگذار، به خودی خود سبب خواهد شد ملّت سازی یا ایجاد هویت ملّی در زمرۀ اختیارات و مسوولیت های دولت مدرن قرار گیرد.
-کنگره ي ملي به عنوان يک بستره براي هويت مداري و هويت-قدرت ساخت، با شور و هیجانی که نسبت به هم گرایی ملّی در میان هموندان يک ملت مي آفريند، زمینۀ بازخوانی تاریخ و کشف هویت یگانۀ ملّی و نگارش تاریخ ملّی را مهيا مي سازد.
-کنگره ي ملي، ابزاري است براي یگانگی ساختار سیاسی ــ اقتصادی واحد و نيز یکپارچگی زبانی ــ فرهنگی؛ اين يگانگي و یکپارچگی با به کارگیری اهرم های سیاسی ــ اقتصادی و فرهنگي-زباني در پروسه ي ملت باوري و تدوین تاریخ ملّی دنبال مي شود. اين فرآيند، سرانجام این فرایند يک ملّت را به معنای مدرن به وجود مي آورد و شور هویتی تازه ای به شهروندان مي بخشد.
-کنگره ي ملي بدين معناست که مردماني پس از نشيب و فرازهاي بسيار، اکنون آموخته اند که:
“شدن”(در مقابل بودن) يعني شور تعلق به ملّت نه شور تعلّق به ديگري، نه شور تعلق به احزاب، نه شور متعلق به فرد خاص و نه شور تعلق به منافع ويژه(رانت)
ادامه دارد

Related posts

رنگین کمان منجمد

بهزاد خوشحالی

پيش داوری‌های عجولانه چرا؟

بهزاد خوشحالی

تکنیک‌های نافرمانی مدنی (روش های اقدام بدون خشونت)

بهزاد خوشحالی

در خواست برای “تداوم و تشديد تحريم ها” به خاطر “نقض حقوق بشر سيستماتيک در ايران”

بهزاد خوشحالی

نبرد نامتقارن، الگویی برای اقدام مدنی علیه سلطه

بهزاد خوشحالی

تورکیاو تێپەڕین بۆ قۆناغی شۆوینیزم؛ شۆوینیزمی ڕفاه

ژنرال “دمپسی” سناريوهای ارتش آمريکا برای مداخله‌ی نظامی در سوريه را اعلام کرد:

بهزاد خوشحالی

حق تعیین سرنوشت ملت کرد

بهزاد خوشحالی

کولبر، پولبر، مناطق آزاد تجاری و کولونیالیسم رفاه (Wlfare Colonialism)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید