کنگره‌ی ملی کرد، ضرورت‌ها، بايسته‌ها

تحلیل دیدگاه فارسی

(براي تعريف يا انتخاب يک تئوري کرد-ملت باور” به عنوان “جهان بيني شناختي” و انتخاب يک “نقشه ي راه” در وضعيت کنوني با در نظر گرفتن اقتضائات زماني، مکاني و امکاني موجود، مي توان “ناسيوناليسم دمکراتيک” را مناسب ترين “بايسته-گزينه” براي ملت کرد ارزيابي کرد)
اصول مشترک (Common Principles)
-عمومي
-اختصاصي
عمومي:
“میثاق”ها و “ارزش”ها ریشه در “تجربه ها” و “خرد جمعی” نسل های متوالی در طول “زمان” دارند و کمتر کسی در واقعی بودن آن تجربیات و “اجماع” و “توافق های جمعی” برآمده از آنها تردیدی به خود راه داده است.
-اصول و ارزش های جهان شمولی وجود دارند که دستاور کوشش نسل های بی شمار در طول تاریخ بوده و از لوازم بنیادین نیل به وفاق و همدلی در میان یک ملت هستند. اصول و ارش هایی چون:
– راستگویی
– پایبندی به حقیقت
– منافع ملی
– صیانت از سرزمین
– احترام به میثاق های ملی
– وفاداری به میثاق های ملی
اختصاصي:
-ارزش های پایدار ملی”:
-تاريخي
-جغرافيايي
-فرهنگي
-اجتماعي
-تربيتي
-روانشناختي
-“سنت های ملی پایدار”
-“فرهنگ ملی”:
-زبان ملي
-آيين
-هنر ملي
-ساختار اجتماعي
-تکنيک زندگي
ارزش هاي مشترک را در وضعيت کنوني چگونه مي توان در يک نقطه متمرکز ساخت و “شبکه ي واحد کردستاني” را پديد آورد؟
– انباشت اصول عمومي و اختصاصي در يک بسته ي سياسي نيرومند از “اقتدار”(status) و “قدرت”(power) بايد چشم انداز ترکيب دو مفهوم واژه ي “سنت ملي انباشته”(accumulated national tradition) و “رضايت ملي همگاني”(general-national-will) را هدف کند.
در اين تعريف سنت ملي انباشته اشاره به اصولي دارند که مشترک هستند يعني از قبل بوده اند و پيش تر ساخت يافته اند و در ذهن جمعي نهادينه شده اند اما براي محقق شدن رضايت ملي همگاني بايد اصول مشترکي را ساخت و به تدريج در شعور جمعي وارد کرد.
براي ساخت و نهادينه سازي رضايت ملي همگاني، به صورت کلي بايد مسيري16 مرحله اي را از آغاز تا انجام پشت سر گذارد:
1- نقش آفريني درقالب هويت مقاومت
2- نقش آفريني درقالب هويت قدرت
3- تجميع و سازماندهي نيروهاي اجتماعي، سياسي پيرامون نقطه كانونی هويت ملي
4- ايجاد و تداوم گفتمان هاي درون گروهي
5- انديشيدن به ميكروپوليتيك درعين تفكر ماكروپوليتيك
6- جنبش در كنار سازمان
7- تلاش براي ايجاد زنجيره و درادامه، شبكه ي هم ارز
8- تشكل، پروژه و برنامه درقالب ساماندهي يك بلوك
9- كانوني كردن “باهم بودگي” و “درهم بودگي”
10- توسعه ي روابط افقي وتلاش براي ارتقاي عمودي در قالب تشكل و سازمان
11- ملاك قراردادن هويت شناسنامه دار ملي
12- فعاليت نهادمند
13- تقويت قدرت”خود”
14- تعريف هويت ملي كرد درطول مصالح جهاني
15- توليدنوين، مخاطب نوين، تركيبات نوين، سازماندهي نوين و رهبري نوين
16- بازسازي آرمانهاي ذهني، تلاش براي ايجاد يك عينيت سياسي، اجتماعي نوين از طريق انطباق سازي سپهر ذهني و عيني.
همزمان در سطح گفتمان سازي نيز بايد سه کار اصلی انجام شود:
1ـ راههای مختلف تولید و باز تولید شناخت را پیوسته بازشناخته، تائید و بیان کرد(شناخت شناسی)
2ـ وجوه مختلف هستی را پیوسته بازشناخته، تائید و بیان کرد(هستی شناسی)
3ـ رویه های مختلف توانمند سازی را پیوسته بازشناخته، تائید و بیان کرد(سیاست)
بدين ترتيب مي توان شکلي از “ساخت” را پديد آورد که چهار هدف عمده را جستجو می کند:
1.تبدیل یک گروه قومی منفعل به یک اجتماع ملی سیاسی فعال.
2.سازماندهی فرهنگ جماعت و ایجاد یک فرهنگ عالی استاندارد و رسمی.
3.تبدیل جماعت به یک ملت دارای همگونی فرهنگی.
4.استیفای یک سرزمین-ملت و تشکیل یک دولت برای آن ملت.
آنچه گفته شد در واقع، اشاره اي نيز هست به “ضرورت تعريف يا انتخاب يک تئوري کرد-ملت باور” به عنوان جهان بيني شناختي و انتخاب يک نقشه ي راه که بهترين پيشنهاد در وضعيت کنوني و با در نظر گرفتن اقتضائات زماني، مکاني و امکاني موجود مي تواند “ناسيوناليسم دمکراتيک” به عنوان مناسب ترين گزينه باشد.

Related posts

اخلاق انسان عمیقا آسیب دیده

بهزاد خوشحالی

خاستگاه کوردها (11)

بهزاد خوشحالی

گذار از “جمهوری اسلامی” به “جمهوری اسلامی-ایرانی”(بخش 6و پایانی)

بهزاد خوشحالی

“ما” کجا ایستاده ایم؟….

بهزاد خوشحالی

ئەمە هۆشمەندانەترین تەحریمە لە مێژووی کۆماری ئیسلامیدا

بهزاد خوشحالی

سودان جنوبی هم متولد شد و ما …

بهزاد خوشحالی

پناه

بهزاد خوشحالی

مساله ی کورد را از نو تعریف کنیم

بهزاد خوشحالی

میان “من” و “خودم”، سایه می‌افتد

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید