“کيان کشور در خطر است”

اين نخستين بار در تاريخ ايران است که چنين جمله اي به روشني از سوي جمعي از متخصصان اين کشور، در رسانه ها منتشر میشود
در اين نامه، 43 اقتصاددان ايران، با اعلام خطر نسبت به آنچه در اقتصاد کشور مي گذرد بحران اقتصادي موجود و روند فزاينده ي آن را تهديدي براي کيان کشور دانسته اند.
بديهي است که چنين جمله اي ديگر به معنای در خطر بودن نظام يا رژيم سياسي نيست بلکه آشکارا، مترادف “فروپاشي ايران” است….

قاسملو، مبارزی برای همه‌ی دوران

بهزاد خوشحالی

قاضی

بهزاد خوشحالی

مقدمه ای برای ورود به “نظریه ی نبرد نامتقارن”

بهزاد خوشحالی

تاریخچه

بهزاد خوشحالی

“جبهه ی متحد کردستان”، “کانون قدرت” احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی، وارونه نویسی تاریخ و نقض “حق دانایی”

بهزاد خوشحالی

اپوزیسیون کردستانی و ضرورت تفکر طراحانه

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی ایران به مثابه نظام سلطه

بهزاد خوشحالی

تقسيمات حق تعيين سرنوشت

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید