یک اصل مهم در بازی شطرنج:

فارسی یادداشت

هرگاه حریف، از کناره ها حمله کرد فشار را به مرکز منتقل کن. گاهی حرکت یک پیاده در مرکز و در صورت لزوم قربانی دادن آن، سرنوشت یک بازی را عوض خواهد کرد….

Related posts

“مقاومت کردن” در برابر “فهمیدن”

بهزاد خوشحالی

خاورمیانه، به سوی “جنگ همه علیه همه”….

بهزاد خوشحالی

پوپولیسم

معمار “راديو دەنگی کوردستانی ئێران” هم رفت

بهزاد خوشحالی

مستندهای مجازی

بهزاد خوشحالی

ناسيوناليسم در غربت، هم پديدار هم آسيب

بهزاد خوشحالی

هنگامی که مطالبات یک ملت

بهزاد خوشحالی

“استراتژی اقيانوس” آبی و “احزاب کردستانی”

بهزاد خوشحالی

گزارش یکی از نهادهای نظمیه و نظم آفرین در بولتن خبری هفتگی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید