Browse Category

شیکاری

413 Articles
Behzad

حقیقت، زبان مشترک

January 22, 2011

حقیقت، زبان مشترک انسان است و انسانیت نیز با حقیقت طلبی و حقیقت خواهی معنا پذیر می‌شود. به همین خاطر زبان انسانهایی که در راه حقیقت، جان بخت کرده یا به شکنجه و آزار و...

Behzad

انقلاب، وضعيت های انقلابی و نتايج انقلاب

November 10, 2008

انقلاب را می توان به شکل تعويض قدرت با توسل به قوه ی قهريه در چارچوب يک حکومت نگريست که در جريان آن، حداقل دو جناح شخصی ادعاهای حذف کننده نسبت به هم به قدرت دارند، در...

Behzad

امنیت ملی، رهیافت ها

November 5, 2008

“لی نورجی مارتین” در تحلیل خود راجع به مفهوم واژه ی”امنیت ملی”، ضمن بررسی دو رهیافت “رئالیستی” و “لیبرالی” و نقد آنها، رهیافت سومی موسوم...