Browse Category

کوردپا

4 Articles
Behzad

نظم مستقر و مخالفان، یک نگاه شناختیک

December 23, 2012

در جهان معاصر، با صرف‌نظر از بسیاری از نقش‌هایی که پیش از این به دولت‌ها داده می‌شد، نقش‌هایی نوین _ علاوه بر برخی نقش‌های پیشین_ به دولت‌ها داده شده است که کار...