به 27 دلیل در انتخابات شرکت نمی کنم

Image default
دیدگاه گزیده

به 27 دلیل در انتخابات شرکت نمی کنم
یک: در انتخابات شرکت نمی کنم چون حرمت و حقوق برابر ندارم
دو: در انتخابات شرکت نمی کنم چون حق مذهبی ندارم
سه: در انتخابات شرکت نمی کنم شهروند درجه چندم هستم
چهار: در انتخابات شرکت نمی کنم چون به زبان مادری نمی خوانم و نمی نویسم
پنج: در انتخابات شرکت نمی کنم چون آزادی انتخاب ندارم
شش: در انتخابات شرکت نمی کنم چون امنیت فردی ندارم
هفت: در انتخابات شرکت نمی کنم چون شکنجه و اعدام می شوم
هشت: در انتخابات شرکت نمی کنم چون در برابر قانون برابر نیستم
نه: در انتخابات شرکت نمی کنم چون مورد تبعیض قرار می گیرم
ده: در انتخابات شرکت نمی کنم چون حقوق اولیه ام نقض می شود
یازده: در انتخابات شرکت نمی کنم چون مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار می گیرم
دوازده: در انتخابات شرکت نمی کنم چون از دادرسی عادلانه محروم هستم
سیزده: در انتخابات شرکت نمی کنم چون قلمرو خصوصی ندارم
چهارده: در انتخابات شرکت نمی کنم چون از طرف قانون مورد تعرض قرار می گیرم
پانزده: در انتخابات شرکت نمی کنم چون زن هستم
شانزده: در انتخابات شرکت نمی کنم چون دگراندیش هستم
هفده: در انتخابات شرکت نمی کنم چون آزادی بیان ندارم
هجده: در انتخابات شرکت نمی کنم چون انتخابات حقیقی وجود ندارد
نوزده: در انتخابات شرکت نمی کنم چون برای کار برابر، مزد برابر دریافت نمی کنم
بیست: در انتخابات شرکت نمی کنم چون از استانداردهای سلامت و رفاه برخوردار نیستم
بیست و یک: در انتخابات شرکت نمی کنم چون از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار نیستم
بیست و دو: در انتخابات شرکت نمی کنم چون حق ندارم آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کنم
بیست و سه: در انتخابات شرکت نمی کنم چون شیعه ی اثنی عشری نیستم
بیست و چهار: در انتخابات شرکت نمی کنم چون سنی هستم
بیست وپنج: در انتخابات شرکت نمی کنم چون یارسان هستم
بیست و شش: در انتخابات شرکت نمی کنم چون اقلیت دینی هستم
بیست و هفت: در انتخابات شرکت نمی کنم چون جمهوری اسلامی، “تفاله ی بشریت” است

Related posts

درآمدی بر ویژگی های شخصیتی و درک رفتار سیاسی

کنگره‌ی ملی، ويژگی‌ها، ضرورت‌ها و اهداف (بخش سوم و پايانی)

بهزاد خوشحالی

کسی که تا ابد در خط دفاع بازی می‌کند هرگز پیروز نخواهد شد

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و حقوق بین الملل – بخش سوم

طنز سياه نخبه كشی

بهزاد خوشحالی

بازی بزرگ چین در خاورمیانه  -بخش پنجم و پایانی

بهزاد خوشحالی

بر اساس قانون مجازات اسلامی، هرکسی را می‌توان کشت

بهزاد خوشحالی

درآمدی بر سروری ملی

“کردستان” و ضرورت گذار “رهبران” به دوران نوین اندیشه و اقدام

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید