بێهزاد خۆشحاڵی
Author

بێهزاد خۆشحاڵی

340 Articles

سیاست ائتلاف، چرخش قرن

March 22, 2023

سیاست ائتلاف، چرخش قرنهرگونە ائتلاف با اپوزیسیون ایرانی در رابطە با ملت ها برای عبور از جمهوری اسلامی، لازم است آلترناتیوهای آیندە در چارچوب حاکمیت ایرانی را بە...

ناسیونالیسم و ​​آسیب های جمعی

March 13, 2023

تحقیقات در مورد پیوند بین ناسیونالیسم و ​​حافظه اجتماعی از زمان فروپاشی دیوار برلین شتاب بیشتری گرفته است. مورخان، دانشمندان علوم اجتماعی و فیلسوفان اغلب تلاش...

دو روی سکە رسانە فارشیست و نازیست

February 18, 2023

دو روی سکە رسانە فارشیست و نازیست کنترل کامل فضای ڐهنی می کنند، خیالپردازی بزرگ می سازند، نخبگان را وادار می کنند کسب و کار خود و نیز خودشان را بە فارشیسم بفروشند، با...

ذهنیت ایرانی، ابتذال شر، شیطان رادیکال

February 17, 2023

ذهنیت ایرانی، ابتذال شر، شیطان رادیکال در رابطە با ذهنیت ایرانی هموارە پرسش این است کە چگونە رفتار آنها را تفسیر کنیم؟ آیا این رفتارها ریشە دارد؟ خاستگاە آن کجاست؟...

آرمانشهری ارتجاعی در ارتجاع آرمانشهری

February 15, 2023

آرمانشهری ارتجاعی در ارتجاع آرمانشهری آرمانشهری ارتجاعی، بەدنبال بازتولید سلسلە مراتب سنتی است، بە دنبال برتری و قدرت برتر است، هر آنچە جز خود را بیگانە مداخلەگر...

قطبی سازی عاطفی و جریان خاص فارشیست

February 12, 2023

قطبی سازی عاطفی و جریان خاص فارشیست قطبی سازی عاطفی با هدف “ما در برابر آنها” معمولا یک حربە برای گروەهایی است کە تمایل بە سازش ندارند، معیارهای عقلی را از دست...

پێویستییەکانی دیپلۆماسی کوردستانی

February 11, 2023

کوردی- فارسی پێویستییەکانی دیپلۆماسی کوردستانی دانوستانە فرەلایەنەکان بە چەندین لایەن و چەندین پرس و چەندین ڕۆڵ و چەندین بەها تایبەتمەندن. ئاستی ئاڵۆزییەکەی زۆر...