تروریسم ایدئولوژیک در خاورمیانه، چهار هسته اصلی

Image default
دیدگاه گزیده یادداشت

تروریسم ایدئولوژیک در خاورمیانه، چهار هسته اصلی
ایسم های ایدئولوژیک، ایسم های افزونخواهانە، بحران مشروعیت، بحران هویت، ستم و سرکوب ملت ها، از بین بردن حقوق شهروندی، سرکوب آزادی های مدنی و سیاسی، رانت خواری و اقتصاد غیر مولد، خاورمیانە را بە دیگ جوشانی از جنگ و خشونت و نوسان بی ثباتی و نا آرامی تبدیل کردە است.
بنیادگرایی اکنون در این بخش از جهان، بە یک گفتمان برتر تبدیل شدە است و تضاد و تناقض، از زیر بە سطح آمدە است. خودکامگی، در قالب ایدئولوژی خشونت گرا، بە یک کیفیت جنایتکارانە ارتقا پیدا کردە است کە نتیجە توامان نابرابری های درونی و سلطە بیرونی است.
شاید بتوان همە آنچە را در خاورمیانە بە نام فکر تولید و در عمل، بە خشونت و نفرت و سرکوب می انجامد “تروریسم ایدئولوژیک” نام نهاد کە تنها یک هدف را دنبال می کند و توسعە طلبی و مطلق خواهی است کە ریشە در عوامل پیچیدە فرهنگی، تاریخی، سیاسی و ژئوپلیتیک هم دارد.
تروریسم ایدئولوژیک بە تعبیری دیگر اما ریشە در مسائل حل نشدە دارد کە تبدیل بە گرەهای ناگشودە شدە است و هر از گاە، از جایی سر باز می کند.
٭٭٭٭
تروریسم ایدئولوژیک خاورمیانە بە باور من، دستکم دارای چهار هستە اصلی است:
ایران هلال شیعە و ناسیونالیسم ایرانی
ترکیە نئو خلافتی و رویای نئو عثمانی
سلفی گری عربی و قبیلەگرایی حکومتی حوزە خلیج فارس
اخوان المسلمین مصری- قطری
بە جرات می توان ادعا کرد کە تمامی جنبش های بنیادگرانە تروریستی و گرایش های جهادی، افراطی گری، ستم و سرکوب، زن ستیزی، نهادینە نشدن حقوق شهروندی، فقر، فساد، عدم توزیع عادلانە ثروت، عقب ماندگی و توسعە نیافتگی، نتیجە مستقیم و غیر مستقیم تاثیر و نفوذ، عمل و تعامل، و تنازع و تعارض این چهار هسته اصلی تروریسم ایدئولوژیک در خاورمیانه است…..
Ideological Terrorism

Related posts

“بۆچی کوردایەتی به یەکتر دەفرۆشین”

بهزاد خوشحالی

یک گناه وجود دارد و آن دزدی است

بهزاد خوشحالی

روانشناسی خودمانی

سخنی با احزاب کردستانی و طرح چند پرسش

بهزاد خوشحالی

اگر “ماکياولی” کورد بود و برای “شاهزاده” کتاب می‌نوشت

بهزاد خوشحالی

“سیاهی” آری، “سیاه نمایی” نه

بهزاد خوشحالی

برای همه‌ی همراهان و دوستانم – بۆ هەموو هاوڕێیان

بهزاد خوشحالی

رتبه ی ١٢٥ ایران در شاخص کیفیت ملی

“تروریزه کردن”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید