تروریسم ایدئولوژیک در خاورمیانه، چهار هسته اصلی

Image default
دیدگاه گزیده یادداشت

تروریسم ایدئولوژیک در خاورمیانه، چهار هسته اصلی
ایسم های ایدئولوژیک، ایسم های افزونخواهانە، بحران مشروعیت، بحران هویت، ستم و سرکوب ملت ها، از بین بردن حقوق شهروندی، سرکوب آزادی های مدنی و سیاسی، رانت خواری و اقتصاد غیر مولد، خاورمیانە را بە دیگ جوشانی از جنگ و خشونت و نوسان بی ثباتی و نا آرامی تبدیل کردە است.
بنیادگرایی اکنون در این بخش از جهان، بە یک گفتمان برتر تبدیل شدە است و تضاد و تناقض، از زیر بە سطح آمدە است. خودکامگی، در قالب ایدئولوژی خشونت گرا، بە یک کیفیت جنایتکارانە ارتقا پیدا کردە است کە نتیجە توامان نابرابری های درونی و سلطە بیرونی است.
شاید بتوان همە آنچە را در خاورمیانە بە نام فکر تولید و در عمل، بە خشونت و نفرت و سرکوب می انجامد “تروریسم ایدئولوژیک” نام نهاد کە تنها یک هدف را دنبال می کند و توسعە طلبی و مطلق خواهی است کە ریشە در عوامل پیچیدە فرهنگی، تاریخی، سیاسی و ژئوپلیتیک هم دارد.
تروریسم ایدئولوژیک بە تعبیری دیگر اما ریشە در مسائل حل نشدە دارد کە تبدیل بە گرەهای ناگشودە شدە است و هر از گاە، از جایی سر باز می کند.
٭٭٭٭
تروریسم ایدئولوژیک خاورمیانە بە باور من، دستکم دارای چهار هستە اصلی است:
ایران هلال شیعە و ناسیونالیسم ایرانی
ترکیە نئو خلافتی و رویای نئو عثمانی
سلفی گری عربی و قبیلەگرایی حکومتی حوزە خلیج فارس
اخوان المسلمین مصری- قطری
بە جرات می توان ادعا کرد کە تمامی جنبش های بنیادگرانە تروریستی و گرایش های جهادی، افراطی گری، ستم و سرکوب، زن ستیزی، نهادینە نشدن حقوق شهروندی، فقر، فساد، عدم توزیع عادلانە ثروت، عقب ماندگی و توسعە نیافتگی، نتیجە مستقیم و غیر مستقیم تاثیر و نفوذ، عمل و تعامل، و تنازع و تعارض این چهار هسته اصلی تروریسم ایدئولوژیک در خاورمیانه است…..
Ideological Terrorism

Related posts

ادعاها و دلسوزی‌هایتان را هیچکس – حتی خودتان – باور نمی‌کند

بهزاد خوشحالی

ایران از نگاهی متفاوت؛ سندروم پینوکیو

بهزاد خوشحالی

پیش از تشکیل جبهه، دشمنی‌ها را به دوستی تبدیل کنید

بهزاد خوشحالی

کتاب کوردها ایرانی نیستند

ناسیونالیسم، خوب یا بد؟

بهزاد خوشحالی

خاستگاه کوردها (12)

بهزاد خوشحالی

هۆکاری دواکەوتنی کۆنگرەی نەتەوەیی لە روانگەی کەسایەتی و لایەنە سیاسییەکانەوە + وتووێژ – کوردیا

بهزاد خوشحالی

لرستان، ظهور بازیگر جدید هویتی

دكترين اوباما، سه محور، 8هدف، چند نكته

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید