Image default

جامعه گله ای

گوسفندها وقتی در وضعیت وحشت یا آسیب قرار می گیرند تنها یک چیز بە آرامش آنها کمک می کند؛ صدای آرام کسی کە بە او اعتماد دارند و کسی کە می توانند او را ببینند.  گوسفندها وقتی چوپان از آنها دور می شود دچار وحشت و استرس و اضطراب می شوند و تنها حس حفاظتی کە بە یکدیگر دارند این است کە بە هم بچسپند و در کنار یکدیگر حرکت کنند. آنها همیشە ارتباط چشمی با هم را حفظ می کنند و پیوند نزدیکی با واحد خود ایجاد می کنند و حتی واکنش های مشابهی دارند و با همین رویکرد، “ڐهنیت گلەای” ایجاد می کنند.
ڐهنیت گلەای برای گوسفندان، امن ترین گزینە است، آنها فقط صدای چوپان خود را می شنوند و بە دنبال او می روند چون بر این باورند کە تنها چوپان بە آنها حیات جاودانە می دهد و تنها زیر سایە او هلاک نخواهند شد.
****
ڐهنیت گلەای در انسان ها نیز وجود دارد.
با ڐهنیت گلەی، جامعە گلەای ایجاد می شود و این همان جامعەای است کە نمی تواند حرکت خود را بدون چوپان، حتی تصور هم بکند.
جامعە گلەای، عقل دارد و عاقل هم دارد اما هموارە ترجیح می دهد احساس را بر عقل ترجیح دهد، اطاعت کورکورانە کند، و بر اساس اقدام جمع، تصمیم گیری و اقدام کند.
محققان دریافتەاند کە در یک جامعە گلەای، تنها پنج درصد از اقلیت برای تاثیرگڐاری بر هدایت جمعیت لازم است و نودوپنج درصد دیگر بدون آنکە بدانند از آن پیروی می کنند.
ڐهنیت گلە بە صورت آنلاین و در جوامع آنلاین نیز عمل می کند و رسانە جمعی نیز در هدایت آن نقش تعیین کنندەای دارد.
بیشتر بخوانیم:
Herd Mentality

سودان جنوبی هم متولد شد و ما …

بهزاد خوشحالی

دكترين اوباما، سه محور، 8هدف، چند نكته

بهزاد خوشحالی

نابودی جمهوری اسلامی با چه مکانیسم هایی امکان پذیر خواهد شد؟

بهزاد خوشحالی

توافقنامه‌ی “دمکرات” و “کومله”، به سوی ایجاد یک فضای خلاق

بهزاد خوشحالی

“خود خواهی عاطفی غیر اخلاقی” در برابر “هویت بزرگ”

ناآگاهی آگاهانه

بهزاد خوشحالی

“با ئێمە بین و هەمیشەیی بین”

بهزاد خوشحالی

تماميت‌خواهی جهمهوری اسلامی، اراده‌ی ويرانگر و توفان شن

بهزاد خوشحالی

پایان رهیافت کلاسیک، ورود به دوران نئولیبرالی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید